湖北快3走势图

C?m nh?n v? l? trao b?ng t?t nghi?p ngành S? ph?m m?m non c?a Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á

Tin sinh viên Ngày t?o: 17/10/2017 3:52:36 CH

M?t th?i ?? nh? v? bu?i l? t?t nghi?p ngành S? ph?m m?m non.

Th?i ?i h?c lu?n là th?i gian ??p và nhi?u k? ni?m nh?t trong m?i chúng ta. ?? r?i sau này khi nh? l?i, nh?ng ky ?c ?ó gi?ng nh? m?t cu?n phim quay ch?m, ch? có nh?ng hình ?nh, nh?ng kh?ng có am thanh và l?n l??t ???c hi?n ra kh?ng theo m?t trình t?.

Hai n?m ng?i trên gi?ng ???ng, hai n?m g?n bó v?i Tr??ng Trung C?p T?ng H?p ??ng Nam á là hai n?m ??y kí ?c trong t?i. Ngày ??u tiên, khi t?i nh?n ???c th?ng báo trúng tuy?n ngành S? ph?m m?m non v?i ni?m vui dang trào. Bên c?nh ?ó kèm theo là nh?ng lo l?ng, thao th?c ?? ch? ??i ngày ??u tiên ??n v?i ng?i tr??ng m?i.

M?i th? v?i t?i ??u quá xa l? cho nh?ng ngày ??u tiên ?y. Nh?ng ngày tháng ng?i ngùng ?y r?i c?ng qua mau và b?t ??u cho m?t cu?c hành trình h?c t?p ngành s? ph?m m?m non ??y thú v? bên c?nh nh?ng ng??i b?n, ng??i th?y, ng??i c? c?a t?i. Bi?t bao nhiêu k? ni?m vui, bu?n làm sao nói h?t trong vài dòng ng?n ng?i.

V?y mà gi? ?ay t?i ?? hoàn thành nh?ng n?m tháng cu?i cùng c?a th?i sinh viên, s?p tr? thành giáo viên m?m non ?? h?m nay ?ay ???c m?c trên ng??i chi?c áo tan khoa trong bu?i l? t?t nghi?p c?a cu?c ??i mình.
 

N? c??i ngày t?t nghi?p ngành s? ph?m m?m non
N? c??i ngày t?t nghi?p ngành S? ph?m m?m non


Nh?ng c?m xúc ng?t ngào.

湖北快3走势图 L? t?t nghi?p b?t ??u v?i nh?ng nghi th?c chào ?ón Tan khoa khá trang tr?ng. Các c? nhan ???c gia ?ình, b?n bè cùng ??n tham d?… chào m?ng trong nh?ng tràng v? tay dài khi b??c vào h?i tr??ng. Bên c?nh ?ó là nh?ng ti?t m?c v?n ngh? s?i n?i, góp ph?n cho kh?ng khí c?a bu?i l? thêm ph?n vui t??i và sinh ??ng h?n.

Phát bi?u t?i bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p, ThS Phan D?ng Danh – Hi?u tr??ng ?? chúc m?ng các Tan Khoa ?? hoàn thành ch??ng trình h?c ngành s? ph?m m?m non c?a mình. Th?y Hi?u Tr??ng ?? t?ng sách “ Giáo D?c N?o Ph?i “ cho t?t c? các Tan khoa. V?i  t?i có l? ?ay là món quà có y ngh?a nh?t v?i t?i t? tr??c ??n nay, vì chúng t?i s? r?t c?n ??n quy?n sách này khi làm giáo viên, làm ng??i m? th? 2 c?a b?n tr?. Th?y c?ng chia s? ch?ng ???ng s?p t?i c?ng nh? mong mu?n các Tan khoa chúng t?i tr? thành nh?ng c?ng dan ?u tú, là ni?m t? hào c?a gia ?ình, x? h?i và c?a Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á.

Th?y Hi?u tr??ng ThS Phan D?ng Danh t?ng sách cho ??i di?n Tan khoa

Trong t?ng s? sinh viên t?t nghi?p l?n này có 18 tan khoa xu?t s?c ???c danh hi?u th? khoa, 70 sinh viên ??t lo?i gi?i và 83 sinh viên ??t lo?i khá. Nhà tr??ng t?ng h?c b?ng cho các tan khoa ??t danh hi?u th? khoa v?i thành tích h?c t?p xu?t s?c.

湖北快3走势图T?ng h?c b?ng cho nh?ng Tan khoa xu?t s?c trong h?c t?p

L?i c?m ?n chan thành t? Tan khoa ngành s? ph?m m?m non.

湖北快3走势图 Chúng em chan thành c?m ?n nhà tr??ng, BGH ?? h?t lòng t?o ?i?u ki?n cho chúng em có th? h?c t?p t?t và ??t ???c nh?ng thành qu? nh? h?m nay. ??c bi?t, em xin tran tr?ng c?m ?n ??n toàn th? khoa S? Ph?m M?m Non, n?i ?? cho chúng em m?t m?i tr??ng h?c t?p tuy?t v?i v?i nh?ng ph??ng pháp gi?ng d?y tiên ti?n, r?t g?n g?i và than thi?n.

C?m ?n các Th?y c? ?? t?n tam d?y d? b?ng tinh th?n và trách nhi?m c?a mình. Kh?ng ch? truy?n ??t ki?n th?c, kinh nghi?m và k? n?ng mà còn dìu d?t ch? b?o chúng em ph?n ??u và rèn luy?n nên ng??i. C?m ?n Th?y c? ?? ch?p cánh ??c m? c?a chúng em tr? thành hi?n th?c .

L? t?t nghi?p này s? tr? thành k? ni?m khó quên v?i chúng t?i và gia ?ình. Nhi?u v? ph? huynh xúc ??ng, nh?ng gi?t n??c m?t mang tên ni?m vui, ni?m h?nh phúc trong ngày l? t?t nghi?p ngành s? ph?m m?m non c?a con em mình.

湖北快3走势图Sinh viên : Nguy?n Dung Nhi