湖北快3走势图

C?M XÚC NGÀY NH?N B?NG T?T NGHI?P NGÀNH S? PH?M M?M NON

Tin sinh viên Ngày t?o: 20/12/2017 4:23:43 CH

M?t n?m h?c tr?i qua là kho?ng th?i gian r?t ng?n nh?ng nh?ng k? ni?m v? th?y c?, b?n bè, nh?ng kho?nh kh?c vui bu?n trên gh? nhà tr??ng, tình c?m th?y trò, b?n bè là nh?ng k? ni?m ??p nh?t trong m?i chúng em. Dù trong th?i gian ng?n nh?ng nh? s? t?n tình d?y d? c?a th?y c? chúng em có r?t nhi?u thay ??i, s? thay ??i l?n nh?t là chúng em ?? tr??ng thành h?n, chúng em có ?? hành trang ?? có th? t? tin v?ng b??c trên con ???ng phía tr??c mình ?? ch?n là tr? thành c? giáo m?m non.
 

L? t?t nghi?p ngành s? ph?m m?m non
Tan khoa ch?p hình v?i l?nh ??o ngành giáo d?c t?nh Tay Ninh và BGH nhà tr??ng.


Tr?i qua m?t n?m mi?t mài h?c t?p v?i nh?ng gi? ly thuy?t c?ng th?ng, nh?ng bu?i th?c hành gi?ng t?p tràn ng?p ti?ng c??i… T?t c? ?? tr? thành nh?ng ky ?c kh?ng th? nào quên trong ??i sinh viên s? ph?m m?m non v?i nhi?u ni?m vui trong h?c t?p. Và gi? ?ay, t?t c? chúng em ??u có ?? t? tin ?? th? hi?n th?t t?t vai trò m?t c? giáo m?m non th?t s?.

Yêu tr? l?m lòng son ??p t?c
Xay tình ng??i kh?ng l?c b??c chan
B?o gi?ng d?u có b?i ph?n
M?m non c? giáo an c?n s?m khuya.

Tan khoa ngành s? ph?m m?m non t?ng hoa cho Th?y Hi?u tr??ng

??i di?n tan khoa ngành s? ph?m m?m non t?ng hoa Th?y Hi?u tr??ng

T?m bi?t mái tr??ng than yêu, t?m bi?t Th?y C? và b?n bè than thi?t. M?t l?n n?a chúng em c?m ?n BGH Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á cùng toàn th? quy Th?y C?. Nh? ??n chúng em, nh? ??n khóa h?c s? ph?m m?m non v?n b?ng 2 khóa 2016 - 2017. Xin Th?y C? h?y gi? l?i ni?m yêu th??ng, quên ?i n?i bu?n có th? do v? tình chúng em ?? gay ra.

           
Toàn th? sinh viên ngành s? ph?m m?m non v?n b?ng 2 khóa 2016 -2017, xin chúc BGH nhà tr??ng, quy th?y c? th?t nhi?u s?c kh?e và h?nh phúc. Chúc cho Tr??ng c?a chúng ta ngày càng phát tri?n b?n v?ng, là ?i?m ??n tin c?y, là n?i ?ào t?o nh?ng c? giáo m?m non n?ng ??ng, t? tin và sáng t?o.  Kính chúc quy Th?y C? d?i dào s?c kh?e và thành c?ng.

 

Tan khoa : Phan Th? Y?n Trinh