湖北快3走势图

Ch??ng trình ?ào t?o trung c?p ngành H??ng d?n du l?ch t?i Tp.HCM & Tp.C?n Th?

Ch??ng trình ?ào t?o Ngày t?o: 25/09/2015 10:59:22 SA

Ngành h??ng d?n du l?ch - Ngành c?a th? k? 21.

湖北快3走势图Ch? ?? "Vi?t Nam - ?i?m ??n c?a Thiên Niên K?" m?t l?n n?a kh?ng ??nh phong c?nh non n??c tr? tình & lòng yêu m?n khách c?a Vi?t Nam ?? ng? tr? trong trái tim du khách t? kh?p n?i trên th? gi?i. S? d? án khách s?n, resort, khu gi?i trí ?ang ch? gi?y phép ??u t? ngày càng t?ng. T?i các t?nh thành mi?n ??ng Nam B? và ??ng b?ng S?ng C?u Long có th? m?nh v? du l?ch, vi?c chu?n b? ngu?n nhan l?c ?? ?ón ??u làn sóng ??u t? n??c ngoài ?ang h?t s?c kh?n tr??ng. 

Theo d? báo c?a Vi?n Nghiên c?u phát tri?n du l?ch, ??n n?m 2015 ngành du l?ch c?n t?i 620.000 lao ??ng tr?c ti?p trong t?ng s? 2,2 tri?u vi?c làm do ngành du l?ch t?o ra và ??n 2020 con s? này lên t?i 870.000 ng??i. Do nhu c?u l?n nh? th? nên h?u h?t h?c sinh t?t nghi?p trung c?p du l?ch, ngay c? s? c?p và ng?n h?n, ??u tìm ???c vi?c làm ?úng ngành ngh? ?ào t?o.

Trung c?p ngành h??ng d?n du l?ch tp.hcm tp.C?n Th?

C?ng ty l? hành, khu ngh? d??ng cao c?p s? là n?i làm vi?c ly t??ng c?a các nam thanh n? tú có s? thích du ngo?n, khám phá thiên nhiên, yêu t? do và l?ng m?n. 

湖北快3走势图Các k? n?ng sinh ho?t d? ngo?i, thuy?t trình, ch?p hình, khiêu v?, t? ch?c du l?ch, qu?n tr? l? hành qu?c t? … ???c h?c t?i nhà tr??ng s? là m?t ph?n hành trang kh?ng th? thi?u giúp b?n t? tin gia nh?p c?ng ??ng du l?ch qu?c t?.

 H?c ngành H??ng d?n viên du l?ch c?n nh?ng t? ch?t gì?

 • G??ng m?t than thi?n, ánh m?t bi?u c?m
 • Nhanh nh?n, linh ho?t, khéo léo
 • Có tính nh?y c?m, hài h??c, kiên nh?n
 • Có tính ??c l?p
 • Thích giao ti?p c?ng ??ng và có kh? n?ng ng?n ng?
 • Tính chan th?c, l?ch s? và t? nh?
 • Có s?c kh?e

 Sau khi t?t nghi?p, b?n s? có kh? n?ng:

 • Làm vi?c nh? m?t nhà v?n hóa, m?t nhà s? h?c, m?t nhà ngo?i giao và m?t nhà kinh doanh ti?p th? s?c s?o.
 • H??ng d?n các ?oàn khách tham quan, ngh? mát t?t c? các tuy?n ?i?m trên c? n??c.
 • Thuy?t minh các ?i?m khách ?i qua, giao l?u t? ch?c trò ch?i.
 • Th?c hi?n th? t?c nh?n phòng khách s?n và s?p x?p n?i l?u trú cho khách.
 • Ch?m sóc khách trong các b?a ?n, và trong su?t quá trình tham quan.

CH??NG TRìNH KHUNG TRUNG C?P H??NG D?N DU L?CH

Trình ?? ?ào t?o          : Trung c?p chuyên nghi?p
Ngành ?ào t?o             : H??ng d?n du l?ch
Ma? nga?nh                       : 42810103
??i t??ng tuy?n sinh  : T?t nghi?p Trung h?c ph? th?ng
Th?i gian ?ào t?o         : 2 n?m

(Ban hành kèm theo Th?ng t? s? 42/2014 /TT-BGD?T ngày 05 tháng 12 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o)