湖北快3走势图

Ch??ng trình ?ào t?o v?n b?ng 2 ?i?u d??ng t?i Tp.HCM & Tp.C?n Th?

Ch??ng trình ?ào t?o Ngày t?o: 29/08/2016 5:39:12 CH

V?N B?NG 2 ?I?U D??NG - T? NHU C?U NGàY CàNG CAO C?A X? H?I.

X? h?i ngày càng phát tri?n v? kinh t? và ch?t l??ng cu?c s?ng ngày càng cao. Bên c?nh ?ó t? l? ng??i cao tu?i trong x? h?i ngày càng nhi?u, ?ó là bài toán ch?m sóc mà c? x? h?i, cá nhan, gia ?ình ph?i suy ngh? và gi?i quy?t.
Gi?i quy?t v?n ?? này, x? h?i c?n m?t l??ng l?n nhan s? có chuyên m?n v? ch?m sóc s?c kh?e và dinh d??ng. Xu?t phát t? nhu c?u này, nhu c?u ngành ?i?u d??ng ngày càng cao t?i các thành ph? l?n nh? TpHCM và Tp.C?n Th?.
 

C? H?I H?C V?N B?NG 2 ?I?U D??NG T?I TP.HCM & TP.C?N TH?.

Tr??ng trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á là m?t trong nh?ng tr??ng ?ào t?o hàng ??u t?i TpHCM và Tp.C?n Th? v? các ngành nh? y s? ?a khoa, d??c s?, y h?c c? truy?ndi?u d??ng. Hàng n?m nhà tr??ng ?ón hàng ngàn sinh viên theo h?c các h? trong ?ó theo h?c h? v?n b?ng 2 ngành ?i?u d??ng là m?t trong nh?ng ngành ???c sinh viên ch?n ?? theo h?c.
Theo h?c V?n b?ng 2 ngành ?iêu d??ng, sinh viên ch? h?c trong 1 n?m và h?c ngoài gi? nh? bu?i t?i các ngày trong tu?n ho?c th? 7, ch? nh?t hàng tu?n. ?i?u này thu?n l?i cho t?t c? nh?ng ai ?ang ph?i v?a ?i làm v?a mu?n tham gia h?c t?p ?? nang cao tri th?c c?a mình c?ng nh? c? h?i phát tri?n b?n than và c? h?i ngh? nghi?p trong t??ng lai.
 

GI?I THI?U CH??NG TRìNH:

?ay là Ch??ng trình ?ào t?o trung c?p ?i?u d??ng chuy?n ??i h?c 1 n?m ???c xay d?ng và ban hành d?a trên ch??ng trình khung trung c?p chuyên nghi?p (TCCN) ngành ?i?u d??ng c?a B? giáo d?c và ?ào t?o ban hành kèm theo th?ng t? 22/2014/TT-BGD-?T ngày 09/7/2014 c?a B? giáo d?c và ?ào t?o cho phép ?ào t?o chuy?n ??i v?n b?ng 2 Trung c?p ?i?u d??ng v?i th?i gian ?ào t?o liên t?c là 10 tháng ??i v?i ng??i h?c ?? t?t nghi?p trung c?p chuyên nghi?p tr? lên thu?c nhóm ngành s?c kh?e: D??c s?, YHCT, YHDP, h? sinh trung c?p, k? thu?t viên xét nghi?m, k? thu?t viên ch?n ?oán hình ?nh,....

湖北快3走势图 H?c xong ch??ng trình này, ng??i h?c có ?? ki?n th?c và k? n?ng ?? tr? thành ng??i cán b? y t?, có ki?n th?c, k? n?ng th?c hành ?i?u d??ng c? b?n ?? làm nhi?m v? t?i các c? s? y t?, có ph?m ch?t ??o ??c t?t, yêu ngh?, có tinh th?n trách nhi?m tr??c s?c kh?e và tính m?ng ng??i b?nh, có ?? s?c kh?e, kh?ng ng?ng h?c t?p ?? nang cao trình ??. ???c thi tuy?n theo lu?t thi tuy?n c?ng ch?c, ???c liên th?ng lên C? nhan ??i h?c ?i?u d??ng theo qui ch? tuy?n sinh liên th?ng c?a BGD - ?T, B? y t?