湖北快3走势图

C? s? chính TP.HCM


Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á TP.HCM hình thành và phát tri?n t? n?n t?ng t? duy h?c thu?t g?n li?n v?i th?c hành ngh? nghi?p chuyên môn nh?m ??m b?o luôn song hành v?i s? phát tri?n công ngh? và xu h??ng h?i nh?p qu?c t?. 
Nh?n th?c rõ trách nhi?m xã h?i ??i v?i th? h? tr?, Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á TP.HCM luôn cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o h?c và hành thông qua các hành ??ng c? th? nh? liên t?c xây d?ng và nâng c?p c? s? v?t ch?t v?i trang thi?t b? th?c hành ??ng b? v?i các thi?t b? ?ng d?ng t?i doanh nghi?p và b?nh vi?n, c?ng c? và phát tri?n ??i ng? gi?ng viên, nhân viên theo chu?n qu?c t?, ??y m?nh vi?c k?t n?i sinh viên v?i c?ng ??ng chuyên môn qu?c t? thông qua các c? h?i giao l?u, th?c t?p, ki?n t?p t?i doanh nghi?p, b?nh vi?n c?ng nh? thông qua các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o cao ??ng, ??i h?c t?i M?, Canada và Nh?t. 

S? M?NH:

  • ?ào t?o và cung c?p ngu?n nhân l?c v?a có nghi?p v? gi?i v?a có trách nhi?m xã h?i.

GIÁ TR? B?N V?NG:

  • Cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o v?i sinh viên và các t? ch?c ?ào t?o liên k?t.

  • Tôn tr?ng hoài bão và ngh? l?c v??n lên c?a sinh viên.

  • Chia s? trách nhi?m giáo d?c và ?ào t?o th? h? tr? v?i quý ph? huynh.