湖北快3走势图

C? s? TP.C?n Th? - C? h?i h?c g?n nhà


Các b?n mu?n ??ng ký h?c t?i tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á TP. H? Chí Minh nh?ng lo ng?i ph?i h?c xa nhà, xa gia ?ình? 

N?i lo ?y ch?c ch?n tan bi?n ngay khi b?n bi?t r?ng tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á ?ã ? g?n nhà b?n t? lâu l?m r?i. S? hi?n di?n c?a Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á C?n Th? không ch? là chi?c c?u n?i b?n v?i con ???ng ngh? nghi?p t??ng lai v?ng ch?c mà còn n?i b?n v?i m?i quan h? gia ?ình, láng gi?ng và b?n bè m?i ngày. Khi ch?n h?c t?i Phân hi?u C?n Th?, các b?n có th? ti?t ki?m m?t kho?n chi phí ?áng k? nh? chi phí phòng tr?, chi phí ?i l?i và chi phí sinh ho?t gia t?ng g?p b?i. Ngoài ra, vi?c không quen thu?c v?i giao thông và cu?c s?ng t?i TP. H? Chí Minh c?ng gây tr? ng?i và ?nh h??ng không nh? ??n vi?c h?c t?p c?a các b?n. Trong khi ?ó các b?n v?n có th? ti?p c?n c? s? h?c t?p và th?c hành khang trang và hi?n ??i v?i m?i t?ng là m?t ban khoa riêng bi?t. Tòa nhà b?n t?ng g?m Khoa D??c, Khoa ?i?u D??ng và Khoa Kinh T?. M?i khoa có ??y ?? phòng th?c hành nh? phòng vi sinh-ký sinh, phòng th?c hành bán thu?c, phòng th?c hành hóa phân tích, phòng bào ch? … Ngoài gi? h?c, các b?n có th? th?c t?p k? n?ng s? d?ng tin h?c v?n phòng t?i phòng th?c hành máy tính m?i tinh ho?c tìm ki?m tài li?u tham kh?o t?i th? vi?n ?i?n t? c?a nhà tr??ng. Là sinh viên c?a Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á, các b?n luôn ???c ??m b?o v? quy?n l?i, ch?t l??ng ?ào t?o, môi tr??ng thân thi?n … ??ng nh?t trong toàn h? th?ng tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á t? TP. H? Chí Minh ??n C?n Th?. V?y còn ch?n ch? gì n?a, hãy liên h? v?i chúng tôi n?u b?n ?ang s?ng ? C?n Th? ho?c các vùng lân c?n.
Kính m?i Quý ph? huynh và các em tham quan m?t s? hình ?nh Phân hi?u C?n Th?:

Phòng th?c hàng ?i?u d??ng

Phòng lý thuy?t tr?c quan hình ?nh

Phòng th?c hành y d??c

Phòng th?c hành tin h?c