湖北快3走势图

??i h?c Tài chính - Marketing : ??i h?c hàng ??u Tp.HCM v? ?ào t?o các ngành kinh t?

H?p tác ?ào t?o Ngày t?o: 28/06/2017 2:47:46 SA

L?CH S? C?A TR??NG ??I H?C TàI CHíNH – MARKETING

Ti?n than c?a Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing hi?n nay là Tr??ng Cán b? V?t giá Trung ??ng t?i mi?n Nam, ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 210/VGNN-TC?T ngày 01/9/1976 c?a ?y ban V?t giá Nhà n??c.

N?m 1978, Tr??ng Cán b? V?t giá Trung ??ng t?i mi?n Nam ???c chuy?n thành Tr??ng Trung h?c V?t giá s? 2 theo Quy?t ??nh s? 175/VGNN-TCCB ngày 23/8/1978 c?a ?y ban V?t giá Nhà n??c.

N?m 1992, Tr??ng Trung h?c V?t giá s? 2 ???c ??i tên thành Tr??ng trung h?c chuyên nghi?p Marketing theo Quy?t ??nh s? 37/VGNN-TCCB ngày 13/3/1992 c?a ?y ban V?t giá Nhà n??c.

N?m 1994, Tr??ng Cao ??ng Bán c?ng Marketing ???c thành l?p trên c? s? Tr??ng trung h?c chuyên nghi?p Marketing tr?c thu?c Ban V?t giá Chính ph? theo Quy?t ??nh s? 641/Q?-TTg ngày 04/11/1994.

N?m 2003, Tr??ng Cao ??ng Bán c?ng Marketing ???c chuy?n vào tr?c thu?c B? Tài chính theo Quy?t ??nh s? 116/2003/Q?-BTC ngày 25/7/2003.

N?m 2004, Tr??ng ??i h?c Bán c?ng Marketing ???c thành l?p trên c? s? Tr??ng Cao ??ng Bán c?ng Marketing theo Quy?t ??nh s? 29/2004/Q?-TTg ngày 05/03/2004 c?a Th? t??ng Chính ph?.

N?m 2009, Tr??ng ??i h?c Bán c?ng Marketing ???c ??i tên thành Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing theo Quy?t ??nh s? 395/Q?-TTg ngày 25/03/2009 c?a Th? t??ng Chính ph?.

N?m 2015, Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ?? án thí ?i?m ??i m?i c? ch? ho?t ??ng giai ?o?n giai ?o?n 2015 - 2017 t?i Quy?t ??nh s? 378/Q?-TTg ngày 23/3/2015, tr? thành 1 trong 5 tr??ng ??i h?c c?ng l?p ??u tiên ???c giao thí ?i?m ??i m?i c? ch? ho?t ??ng theo Ngh? quy?t s? 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 c?a Chính ph?.

S? M?NG C?A TR??NG ??I H?C TàI CHíNH - MARKETING

Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing ?ào t?o ngu?n nhan l?c theo tiêu chu?n qu?c gia và khu v?c, chuy?n giao nh?ng thành t?u khoa h?c v? kinh doanh và qu?n ly; tham gia ho?ch ??nh chi?n l??c và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghi?p và t? ch?c x? h?i.

T?M NHìN C?A TR??NG ??I H?C TàI CHíNH - MARKETING

??n n?m 2030, Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing là m?t tr??ng ??i h?c ?a ngành, ?a c?p ??, và là m?t trung tam t? v?n v? kinh doanh và qu?n ly ??t ??ng c?p qu?c gia và khu v?c.


M?C TIêU PHáT TRI?N TR??NG

1.1. M?c tiêu chung

Xay d?ng Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing tr? thành c? s? ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c, nghiên c?u khoa h?c và c?ng ngh? hàng ??u trong c? n??c và có uy tín trong khu v?c v? l?nh v?c kinh doanh và qu?n ly; có c? c?u và ph??ng th?c ?ào t?o h?p ly, g?n v?i xay d?ng x? h?i h?c t?p, b?o ??m các ?i?u ki?n nang cao ch?t l??ng. K?t h?p các giá tr? truy?n th?ng và các giá tr? hi?n ??i, gi? v?ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a và mang ??m ?à b?n s?c dan t?c. ??n n?m 2020, Tr??ng s? tr? thành m?t tr??ng ??i h?c ??nh h??ng ?ng d?ng, ??t tiêu chu?n ki?m ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, trong ?ó có m?t s? ch??ng trình ??t chu?n ch?t l??ng c?a m?ng l??i các tr??ng ??i h?c ASEAN (AUN-QA). ??n n?m 2030, Tr??ng s? ??t ??ng c?p tr??ng ??i h?c tiên ti?n c?a khu v?c ??ng Nam á.

1.2. M?c tiêu c? th?

 • V? ?ào t?o

??n n?m 2020, quy m? ?ào t?o c?a Tr??ng ? m?c 17.000 sinh viên, h?c viên; trong ?ó, ch??ng trình ?ào t?o ??nh h??ng ?ng d?ng chi?m t? tr?ng kho?ng 60 - 65%. Giai ?o?n 2025 - 2030, ?n ??nh quy m? ?ào t?o ? m?c 18.000 (sinh viên chính quy kh?ng quá 15.000); trong ?ó, các ch??ng trình ?ào t?o ??nh h??ng ?ng d?ng chi?m t? tr?ng kho?ng 65 - 70%.

 • V? khoa h?c - c?ng ngh?

Tr??ng tr? thành m?t trung tam t? v?n v? kinh doanh và qu?n ly ??t ??ng c?p qu?c gia và khu v?c. T? l? gi?ng viên có có k?t qu? nghiên c?u ???c c?ng b? trên các t?p chí khoa h?c c?ng ngh? chuyên ngành trong và ngoài n??c ho?c chuy?n giao c?ng ngh?, ?ng d?ng vào th?c t? ??n n?m 2020 kh?ng th?p h?n 50%; ??n n?m 2025 kh?ng th?p h?n 70% và ??n n?m 2030 kh?ng th?p h?n 90%.

 • V? h?p tác qu?c t?

Tr??ng th?c hi?n các ch??ng trình h?p tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c v?i các tr??ng ??i h?c c?a các n??c phát tri?n: ??n n?m 2020 ít nh?t 2 ch??ng trình, ??n n?m 2025 ít nh?t 3 ch??ng trình, ??n n?m 2030 ít nh?t 5 ch??ng trình. Th?c hi?n các ch??ng trình h?p tác ?ào t?o, trao ??i sinh viên v?i các tr??ng ??i h?c trong và ngoài n??c: ??n n?m 2020 ít nh?t 1 ch??ng trình, ??n n?m 2025 ít nh?t 2 ch??ng trình, ??n n?m 2030 ít nh?t 3 ch??ng trình.

 • V? nhan l?c

??i ng? gi?ng viên và cán b? qu?n ly ?áp ?ng các tiêu chu?n c?a t?ng ch?c danh ngh? nghi?p theo quy ??nh c?a các v?n b?n pháp lu?t có liên quan. ??n n?m 2020, quy m? ngu?n nhan l?c kho?ng 650 gi?ng viên - viên ch?c (GV-VC), trong ?ó gi?ng viên c? h?u có trình ?? ti?n s? chi?m kho?ng 15%. ??n n?m 2025, quy m? ngu?n nhan l?c kho?ng 800 GV-VC, trong ?ó ti?n s? chi?m t? 15% - 20%. ??n n?m 2030, quy m? ngu?n nhan l?c kho?ng 800 GV-VC, trong ?ó ti?n s? chi?m trên 20%.

 • V? c? s? v?t ch?t

??n 2020 c? s? v?t ch?t c?a Tr??ng v? c? b?n ?áp ?ng yêu c?u theo quy ??nh hi?n hành c?a m?t tr??ng ??i h?c ??nh h??ng ?ng d?ng. ??n n?m 2025, m? r?ng thêm quy m? ??t ?ai ph?c v? ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c. ??n n?m 2030 c? s? v?t ch?t ???c phát tri?n ??ng b?, hi?n ??i, quy m? l?n, di?n tích sàn xay d?ng ??t chu?n 3m2/sinh viên.

 • V? v?n hóa t? ch?c

Xay d?ng và hoàn thi?n các giá tr? c?t l?i c?a Tr??ng; phát huy giá tr? truy?n th?ng, k?t h?p v?i giá tr? hi?n ??i g?n li?n v?i vi?c phát tri?n Tr??ng theo ??nh h??ng ?ng d?ng; làm cho v?n hóa c?a Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing th?m nhu?n vào trong m?i m?t ho?t ??ng c?a Tr??ng; xay d?ng v?n hóa ch?t l??ng c?a Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing

 • V? t? ch?c b? máy

C? c?u t? ch?c b? máy c?a Tr??ng ngày càng ???c hoàn thi?n theo quy ??nh c?a ?i?u l? tr??ng ??i h?c, phù h?p v?i yêu c?u phát tri?n c?a Tr??ng trong t?ng giai ?o?n.

 • V? tài chính

Tr??ng th?c hi?n c? ch? t? ch? tài chính, ??m b?o 100% kinh phí chi th??ng xuyên và chi ??u t?; ??ng th?i, th?c hi?n ??y ?? các ch? ?? chính sách ??i v?i ng??i h?c. Có ít nh?t 50% t? ngu?n thu quy ??nh chi cho ca?c hoa?t ???ng nang cao cha?t l???ng ?a?o ta?o, b?i d??ng ??i ng? và chi ??u t? phát tri?n. Th?c hi?n ??y ?? ngh?a v? ??i v?i Nhà n??c theo quy ??nh.

 • V? ??m b?o ch?t l??ng

??n n?m 2020, Tr??ng ??t chu?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c theo tiêu chu?n c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, và có ít nh?t 2 ch??ng trình ?ào t?o ??t chu?n ki?m ??nh AUN-QA. ??n n?m 2025 có ít nh?t 6 ch??ng trình ?ào t?o ??t chu?n ki?m ??nh AUN-QA. ??n n?m 2030, 50% ch??ng trình ?ào t?o ??t chu?n ki?m ??nh AUN-QA và Tr??ng ??t ??ng c?p m?t tr??ng ??i h?c tiên ti?n c?a khu v?c ??ng Nam á.

 • V? truy?n th?ng th??ng hi?u

Nang cao giá tr? th??ng hi?u c?a Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing (UFM); xay d?ng và truy?n t?i hình ?nh th??ng hi?u UFM là m?t Tr??ng kinh doanh, qu?n ly, ??nh h??ng ?ng d?ng ??t ??ng c?p qu?c gia, khu v?c ??n m?i ng??i trong và ngoài Tr??ng, làm cho hình ?nh th??ng hi?u UFM ???c hi?u m?t cách nh?t quán.

CáC GIá TR? C?T L?I

 • Tr?ng giá tr? tri th?c và th??ng t?n ??o ??c ngh? nghi?p

Xay d?ng m?i tr??ng giáo d?c, khoa h?c - c?ng ngh? sáng t?o, bi?t phát huy giá tr? tri th?c ph?c v? ?ào t?o nh?ng con ng??i v?a có n?ng l?c chuyên m?n cao, v?a là c?ng dan có trách nhi?m.

 • Khuy?n khích sáng t?o và nu?i d??ng s? say mê

Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing là m?t m?i tr??ng khuy?n khích sáng t?o và ??i m?i; là n?i nu?i d??ng ni?m say mê c?a các th? h? cán b?, gi?ng viên, sinh viên, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh. ?ó là n?n t?ng ??i m?i và t?o ra nh?ng ??t phá ?? kh?ng ??nh th??ng hi?u c?a Tr??ng.

 • T?n tr?ng s? khác bi?t và coi tr?ng h?p tác

S? c?ng h??ng c?a s?c m?nh h?p tác v?i s? khác bi?t giúp Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing g?n k?t m?i thành viên theo m?c tiêu chung, t?o nên h?p l?c m?nh m? nh?t. Tr??ng ?? cao và t?n tr?ng tính t? ch? h?c thu?t.

 • Coi tr?ng ch?t l??ng và hi?u qu?

Ch?t l??ng - hi?u qu? v?a là con ???ng, v?a là m?c tiêu ph?n ??u ?? Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing ??t ??n t?m qu?c gia và khu v?c. Ch?t l??ng và hi?u qu? ???c th? hi?n trong m?i m?t ho?t ??ng c?a Tr??ng, trong m?i ??n v? c?a Tr??ng.

H?P TáC ?àO T?O

Ngày 03 tháng 3 n?m 2017, t?i Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing qu?n 7 Thành ph? H? Chí Minh di?n ra l? ky k?t h?p tác tuy?n sinh và ?ào t?o gi?a tr??ng ??i h?c Tài chính – Marketing và m?t s? tr??ng Cao ??ng và Trung c?p chuyên nghi?p trên ??a bàn Thành ph? H? Chí Minh, trong ?ó có tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á. Vi?c ky k?t h?p tác tuy?n sinh và ?ào t?o m? ra nhi?u c? h?i quy báu cho Sinh viên c?a Tr??ng nói riêng và các b?n h?c sinh, sinh viên các tr??ng khác trên m?i mi?n ??t n??c nói chung trong vi?c h?c t?p nang cao trình ?? chuyên m?n: ??i h?c v?n b?ng 1 và liên th?ng ??i h?c v?n b?ng 2.
 

Các chuyên ngành ph?i h?p tuy?n sinh và ?ào t?o gi?a 2 tr??ng là nh?ng ngành ngh? phù h?p v?i xu h??ng th? tr??ng ngu?n nhan l?c v? lau dài, v?i mong mu?n ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p, ??m b?o vi?c làm sau khi t?t nghi?p:-Tài chính ngan hàng-K? toán- Qu?n tr? kinh doanh -Qu?n tr? Mark ting-Ng?n ng? Anh-Qu?n tr? nhà hàng khách s?n và ?n u?ng.Tr??ng s? nhanh chóng g?i ??n các b?n ??y ?? các th?ng tin v? ch??ng trình ?ào t?o, th?i gian ?n thi, th?i gian xét tuy?n, ch??ng trình h?c, th?ng báo tuy?n sinh và th?i gian nh?p h?c.