湖北快3走势图

??i ng? gi?ng viênGi?i thi?u m?t s? gi?ng viên tiêu bi?u:


 

 Ti?n s? Nguy?n Tr?n S?n

 • T?t nghi?p ngành Qu?n Tr? Kinh Doanh t?i tr??ng Impac University ( USA)
 • Tr??ng phòng d? án ??u t? - Công ty qu? ??u t? & Phát tri?n TP.HCM
 • Gi?ng viên môn Ngh? thu?t giao ti?p & Lãnh ??o

 

 Th?c s? Nguy?n Quang C??ng

 • Giám ??c công ty TNHH Lan Khuê
 • Gi?ng viên môn Marketing

 

 Th?c s? Ph?m Ti?n D?ng

 • T?t nghi?p ngành Qu?n tr? Kinh Doanh tr??ng Bolton University (Anh Qu?c)
 • Nguyên Tr??ng Phòng Quan H? Qu?c T? CBAM - VCCI
 • Nguyên Tr??ng Phòng ?ào T?o H? th?ng siêu th? Ministop (Nh?t B?n)
 • Gi?ng viên môn Tiêng Anh Th??ng M?i và Marketing

 

 Th?c s? Ki?u Công Minh

 • Phó tr??ng ban qu?n lý khu công nghi?p Tây Ninh và khu ch? xu?t Linh Trung II
 • Gi?ng viên môn D? án ??u t? và L?p k? ho?ch kinh doanh

 

 Th?c s? Michel Lucien Tanguay

 • Gi?ng viên môn ti?ng Anh giao ti?p TOEIC

 

 Ti?n s? Jochen Nessel

 • Gi?ng viên chính ch??ng trình liên k?t ?ào t?o qu?c t?

 

 Th?c s? Nguy?n V?n Tâm

 • Gi?ng viên môn k? n?ng bán hàng và marketing

 

 Ti?n s? Nguy?n ??c Tr?ng Tín

 • Gi?ng viên môn Lý thuy?t ti?n t? ?ng d?ng và Lý thuy?t th?ng kê

 

 Gi?ng viên Tr?n Th? ???c

 • Gi?ng viên môn ?i?u d??ng nhi và K? thu?t ?i?u d??ng

 Gi?ng viên Võ Th? Lình

 • Nguyên ?i?u d??ng tr??ng b?nh vi?n Ph?m Ng?c Th?ch TP.HCM
 • Gi?ng viên môn ?i?u d??ng n?i và K? thu?t ?i?u d??ng
 
B? môn bào ch? ThS. Lê V?nh B?o
Gi?ng viên - B? môn Bào ch?
??i h?c Y D??c Tp. HCM
B? môn Hóa d??c - D??c lý DS. Mai Thành T?n
Gi?ng viên c? h?u - B? môn Hóa d??c D??c lý
Khoa Y D??c – Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á
B? môn D??c li?u DS. Võ Th? B?ch Tuy?t
Gi?ng viên c? h?u - B? môn D??c li?u
Khoa Y D??c – Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á
B? môn Ngo?i TS. Tr??ng Quang Xuân
Gi?ng viên - B? môn Ngo?i
Nguyên Gi?ng viên ??i h?c Y D??c Tp. HCM
B? môn Nhi BSNT. D? Minh Trí
Gi?ng viên - B? môn Nhi
B?nh vi?n Nhi ??ng 1
B? môn Y h?c c?ng ??ng ThS. Lê V?n T?nh
Gi?ng viên - B? môn Y h?c c?ng ??ng
Tr??ng ??i h?c Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch
B? môn Pháp lu?t C? nhân V? ??c Hoan
Gi?ng viên – B? môn Pháp lu?t
B? môn Chính tr? C? nhân V? Minh Phan
Gi?ng viên – B? môn Chính tr?