湖北快3走势图

D??ng H?ng Tâm - T?t nghi?p Khóa 4 chuyên ngành Tài chính ngân hàng

C?m nh?n v? Tr??ng Ngày t?o: 17/06/2017 9:45:00 SA

Hai n?m h?c là m?t kho?ng th?i gian kh?ng dài nh?ng c?ng ?? ?? kh?c ghi bi?t bao k? ni?m bên mái tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á. Chúng em ?? ???c s?ng trong s? d?y b?o t?n tình, nhi?u kinh nghi?m c?a th?y c? và hai n?m h?c ?y c?ng ?? ?? chúng em ??t ???c nh?ng thành qu? nh?t ??nh. ?ó là ki?n th?c, là ngh? l?c, là s? t? tin c?a b?n than ?? có th? v?ng b??c trong cu?c s?ng m?i. Chúng em xin chan thành cám ?n nhà tr??ng, Ban Giám Hi?u ?? h?t lòng t?o ?i?u kiu?n cho chúng em ?? chúng em có th? h?c t?p t?t và ??t ???c nh?ng thành qu? nh? ngày h?m nay.Sinh viên (new)

Bài vi?t liên quan