湖北快3走势图

D??ng Th? M?n

C?m nh?n v? Tr??ng Ngày t?o: 15/06/2017 3:15:00 CH

Nh? l?i l?n ??u tiên khi b??c vào tr??ng Trung c?p t?ng h?p ??ng Nam á, m?i th? ??i v?i chúng em d??ng nh? r?t xa l?, nh?ng kh?ng vi?t t? bao gi? t?t c? ?? t? nên quen thu?c, t? nh?ng th?y c? ?? truy?n ??t cho chúng em nh?ng ki?n th?c v? cùng quy báu cho ??n các trang thi?t b? hi?n ??i ???c nhà tr??ng ??u t? nh?m giúp cho vi?c h?c t?p và th?c hành t?t h?n. Th?y c? kh?ng ch? d?y cho chúng em ki?n th?c chuyên m?n, kinh nghi?m làm vi?c mà còn d?y cho chúng em ??o ??c làm ng??i ?? chúng em có th? v?ng b??c trên con ???ng t??ng lai phía tr??c.Sinh viên (new)

Bài vi?t liên quan