湖北快3走势图

H?p tác ?ào t?o

Ch??ng trình tuy?n sinh Du h?c ngành ?i?u D??ng l?p nghi?p t?i ??c.

Ch??ng trình tuy?n sinh Du h?c ngành ?i?u D??ng l?p nghi?p t?i ??c.

H?p tác ?ào t?o Ngày t?o: 29/08/2018 9:18:14 SA

湖北快3走势图Các ch??ng trình h?p tác ?ào t?o gi?a 2 chính ph? ??c - Vi?t Nam v?i 1 s? ngành h?n ch?, nh?ng ngành mà n??c ??c ?ang c?n và thi?u nhân l?c, ??c bi?t hi?n nay là ngành ?i?u d??ng. Nhi?u ng??i l?a ch?n h?c ngh? vì nhi?u lý do. Nh?ng h?n c? là vi?c v?a làm v?a h?c r?t th?c t?. Trong th?i gian h?c ngh? th??ng sinh viên ???c h? tr? m?c l??ng c? b?n. Sau khi h?c ngh? b?n có th? h?c lên b?c ??i h?c ?? có th? có m?c l??ng cao h?n ho?c ph?n ??u lên làm qu?n lý ch?ng h?n. ??i v?i v? trí qu?n lý (Manager)...

Xem thêm »

??i h?c Sài Gòn - Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á h?p tác ?ào t?o h? ??i h?c và liên thông n?m 2017

??i h?c Sài Gòn - Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á h?p tác ?ào t?o h? ??i h?c và liên thông n?m 2017

H?p tác ?ào t?o Ngày t?o: 03/07/2017 9:25:49 SA

??i h?c Sài Gòn là tr??ng ?ào t?o ?a ngành ?a c?p, ?a l?nh v?c. ??i h?c Sài Gòn ?ào t?o t? trình ?? trung c?p, cao ??ng, ??i h?c và sau ??i h?c. ??i h?c Sài Gòn ?ào t?o theo 2 ph??ng th?c: chính quy và không chính quy (v?a làm v?a h?c, t?i ch?c, chuyên tu, liên thông). T?t nghi?p ??i h?c Sài Gòn ng??i h?c ???c c?p các b?ng c?p: trung c?p chuyên nghi?p, c? nhân, k? s?, th?c s?..

Xem thêm »

??i h?c Ngân hàng - Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á h?p tác thành công

??i h?c Ngân hàng - Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á h?p tác thành công

H?p tác ?ào t?o Ngày t?o: 03/07/2017 8:54:50 SA

湖北快3走势图S? m?ng c?a Tr??ng ??i h?c Ngân hàng là t?o d?ng môi tr??ng giáo d?c ?ào t?o hi?n ??i, duy trì b?n s?c dân t?c ?? ng??i h?c phát huy ti?m n?ng, tính sáng t?o và n?ng l?c t? duy; ?ào t?o ngu?n nhân l?c có ch?t l??ng cho xã h?i; sáng t?o và chuy?n giao tri th?c khoa h?c ?áp ?ng yêu c?u h?i nh?p; thu nh?n, nghiên c?u, phát tri?n và chuy?n giao các thành t?u khoa h?c - công ngh? trong các l?nh v?c ?ào t?o c?a Tr??ng.

Xem thêm »

??i h?c Tài chính - Marketing : ??i h?c hàng ??u Tp.HCM v? ?ào t?o các ngành kinh t?

??i h?c Tài chính - Marketing : ??i h?c hàng ??u Tp.HCM v? ?ào t?o các ngành kinh t?

H?p tác ?ào t?o Ngày t?o: 28/06/2017 2:47:46 SA

Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing ?ào t?o ngu?n nhân l?c theo tiêu chu?n qu?c gia và khu v?c, chuy?n giao nh?ng thành t?u khoa h?c v? kinh doanh và qu?n lý; tham gia ho?ch ??nh chi?n l??c và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghi?p và t? ch?c xã h?i. Ngày 03 tháng 3 n?m 2017, t?i Tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing qu?n 7 Thành ph? H? Chí Minh di?n ra l? ký k?t h?p tác tuy?n sinh và ?ào t?o gi?a tr??ng ??i h?c Tài chính – Marketing và m?t s? tr??ng Cao ??ng và Trung c?p chuyên nghi?p...

Xem thêm »

L? ký k?t h?p tác tuy?n sinh và ?ào t?o v?i tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing

L? ký k?t h?p tác tuy?n sinh và ?ào t?o v?i tr??ng ??i h?c Tài chính - Marketing

H?p tác ?ào t?o Tin ho?t ??ng tr??ng Ngày t?o: 07/04/2017 9:59:27 SA

湖北快3走势图Ngày 03 tháng 3 n?m 2017, t?i Tr??ng ??i h?c Tài chính –Marketing qu?n 7 Thành ph? H?Chí Minh di?n ra l? ký k?t h?p tác tuy?n sinh và ?ào t?o gi?a tr??ng ??i h?c Tài chính –Marketing và m?t s? tr??ng Cao ??ng và Trung c?p chuyên nghi?p trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh, trong ?ó có tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á.

Xem thêm »

Bu?i l? ti?n các du h?c sinh sang Nh?t B?n h?c và làm vi?c

Bu?i l? ti?n các du h?c sinh sang Nh?t B?n h?c và làm vi?c

H?p tác ?ào t?o Tin ho?t ??ng tr??ng Ngày t?o: 07/04/2017 9:58:39 SA

湖北快3走势图BU?I L? TI?N CÁC DU H?C SINH SANG NH?T H?C VÀ LÀM VI?C

Xem thêm »