湖北快3走势图

L? trao b?ng t?t nghi?p ngành s? ph?m m?m non t?i Trung tâm GDTX T?nh Tây Ninh.

Tin ho?t ??ng tr??ng Ngày t?o: 19/12/2017 1:38:51 CH

L? TRAO B?NG T?T NGHI?P NGàNH S? PH?M M?M NON

Ngày 16.10.2017, Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á long tr?ng t? ch?c l? trao b?ng t?t nghi?p ngành S? ph?m m?m non t?i Trung Tam GDTX T?nh Tay Ninh cho g?n 100 sinh viên.

??n tham d? l? trao b?ng t?t nghi?p có T.s Ph?m Ng?c H?i – Phó giám ??c S? Giáo d?c và ?ào t?o t?nh Tay Ninh; Th?y Th.S Phan D?ng Danh – Hi?u tr??ng Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á; Th?y Tr?n Tam H? - Giám ??c Trung tam GDTX T?nh Tay Ninh và cùng g?n 100 sinh viên là các tan khoa tham gia nh?n b?ng t?t nghi?p.

湖北快3走势图Bu?i l? ?? di?n ra trong kh?ng khí trang tr?ng và nghiêm túc. Trong trang ph?c c?a nh?ng b? l? ph?c nh?n b?ng t?t nghi?p, nh?ng tan khoa h?m nay ?? n? l?c kh?ng ng?ng trong su?t quá trình h?c t?p và rèn luy?n c?a mình ?? h?m nay ???c nhà tr??ng c?ng nh?n và c?p b?ng.

T?N KHOA NGàNH S? PH?M M?M NON - V?NG B??C THàNH C?NG

湖北快3走势图Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á, xin chúc các tan khoa t?t nghi?p ngành s? ph?m m?m non lu?n hoàn thành t?t các c?ng vi?c mà các b?n ?? ch?n, lu?n là ni?m t? hào là sinh viên c?a Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á. Chúc các B?n thành c?ng trên m?i n?o ???ng !

M?t s? hình ?nh c?a bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p.

L? trao b?ng ngành s? ph?m m?m non

Hi?u tr??ng – Th.S Phan D?ng Danh phát bi?u chào m?ng bu?i l?
 

L? trao b?ng ngành s? ph?m m?m non

湖北快3走势图Toàn c?nh h?i tr??ng bu?i l? trao b?ng t?t nghi?p

 

L? trao b?ng ngành s? ph?m m?m non

Ts. Ph?m Ng?c H?i – PG? S? GD?T T?nh Tay Ninh trao gi?y khen cho tan khoa t?t nghi?p xu?t s?c

 

L? trao b?ng ngành s? ph?m m?m non

湖北快3走势图Th?y Hi?u Tr??ng – Th.S Phan D?ng Danh trao b?ng t?t nghi?p

 

L? trao b?ng ngành s? ph?m m?m non

湖北快3走势图Ni?m vui tan khoa ngày nh?n b?ng t?t nghi?p

 

L? trao b?ng ngành s? ph?m m?m non

湖北快3走势图Tan khoa ch?p hình cùng Th?y Hi?u Tr??ng và l?nh ??o ngành giáo d?c t?nh Tay Ninh