湖北快3走势图

Ngành k? toán doanh nghi?p

Ch??ng trình ?ào t?o Ngày t?o: 25/09/2015 11:36:36 SA

Ph?n l?n doanh nghi?p trong n??c c?ng nh? doanh nghi?p có y?u t? n??c ngoài ??u chú tr?ng ??u t? vào l?nh v?c s?n xu?t. Các doanh nghi?p có chung nh?n ??nh r?ng chuyên viên k? toán s?n xu?t ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c giúp giám ??c doanh nghi?p k?p th?i ?ánh giá và ?i?u ch?nh ho?t ??ng s?n xu?t c?ng nh? chi phí s?n xu?t h?p lý h?n.

 Các b?n có tính t? m?, c?n th?n và nh?y bén v?i nh?ng con s? r?t phù h?p v?i ngành này và có nhi?u c? h?i ???c b? nhi?m vào v? trí k? toán tr??ng nh? n?m v?ng ki?n th?c v? k? toán doanh nghi?p, qu?n tr? doanh nghi?p, tài chính doanh nghi?p và k? n?ng phân tích ho?t ??ng kinh doanh, …

H?c ngành  K? toán doanh nghi?p s?n xu?t c?n nh?ng t? ch?t gì?

 • Có kh? n?ng tính toán t?t
 • Có kh? n?ng t? duy t?t
 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p
 • Tính c?n cù, ch?m ch?
 • Th?n tr?ng, c?n th?n, trung th?c.

 ?Sau khi t?t nghi?p, b?n s? có kh? n?ng:

 • L?p ??nh m?c v?t t? s?n xu?t.
 • Qu?n lý tài s?n c? ??nh, ki?m soát hi?u qu? vi?c s? d?ng tài s?n.
 • Tính và ki?m soát giá thành s?n xu?t.
 • Làm phi?u xu?t – nh?p kho ph?c v? s?n xu?t.
 • Ki?m soát v?t t? ngoài ??nh m?c.
 • T?ng h?p l?nh s?n xu?t, ??n ??t hàng, ti?n ?? s?n xu?t.
 • T?p h?p h? s? hoàn công.
 • Hoàn thi?n ch?ng t? ??t hàng nhà cung c?p.
 • Tính chi phí s?n xu?t theo t?ng ??u công vi?c.

 CH??NG TRÌNH KHUNG              

Trình ?? ?ào t?o

: Trung c?p chuyên nghi?p

Ngành ?ào t?o

:  K? toán doanh nghi?p s?n xu?t

Mã ngành

:  42340303

??i t??ng tuy?n sinh

: T?t nghi?p Trung h?c ph? thông

Th?i gian ?ào t?o

: 2 n?m 

    (Ban hành theo Thông t? s? 43/2014/TT-BGD?T  ngày 05 tháng 12 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o)