湖北快3走势图

Nguy?n Th? H?ng Hoa

C?m nh?n v? Tr??ng Ngày t?o: 28/10/2015 11:35:12 SA

- G?i khoa d??c và các b?n khác khoa : y s?, ?i?u d??ng, kinh t?... hoà cùng các b?n là ?i?u tuy?t v?i nh?t! Vui hay bu?n, chúng ta ??u là nh?ng ng??i b?n th?t s?. Cám ?n m?i ng??i. 
Xin cúi ??u cám ?n t?t c? nh?ng ng??i ??a ?ò. ?ò và khách. Khách và ?ò. ?ò ?i hay khách ?i? ph?i ch?ng ?ó ch? là b? ngoài. ??ng l?i trong h?n ta: có m?t chuy?n ?ò nh? th?, có m?t ng??i ??a ?ò, có m?t ng??i khách t?ng qua.... M?t l?i cu?i cám ?n ??n t?t c? m?i ng??i, vì m?i th?.
Cám ?n t?t c?, cám ?n ngôi tr??ng này ?ã ?? l?i cho em nhi?u k? ni?m- m?t tr?m d?ng ?? bi?t th? nào là cháy, yêu, l?ng mình, mình c?n làm gì trong t??ng lai và nhi?u ?i?u h?n th? n?a... 
Em xin chân thành bi?t ?n th?t nhi?u.
Sinh viên (new)

Bài vi?t liên quan