湖北快3走势图

Nh?ng ngành h?c ???c ?a chu?ng


K?t qu? xét tuy?n n?m 2019 ch?ng ki?n s? kh?i s?c c?a nhóm ngành c?ng ngh? th?ng tin khi ?i?m trúng tuy?n vào nhóm ngành này ? nhi?u tr??ng ?H cao chót vót.


S? li?u ???c B? GD-?T c?ng b? cho bi?t t?ng s? nguy?n v?ng ??ng ky xét tuy?n c?a n?m 2019 là 2.575.171. Trong ?ó, các kh?i ngành III, V, VII có s? l??ng nguy?n v?ng nhi?u, t? 641.157 ??n 822.956. C?ng d? hi?u vì ch? tiêu c?ng khá l?n, nh?ng trên h?t là s?c hút c?a ngành b?i sinh viên có nhi?u c? h?i vi?c làm sau khi t?t nghi?p.

Ngành c?ng ngh? th?ng tin b?t phá

N?m 2019, kh?i ngành V có 641.157 nguy?n v?ng ??ng ky xét tuy?n, chi?m trên ? t?ng s? nguy?n v?ng ??ng ky xét tuy?n. ?ay là kh?i các ngành toán và th?ng kê, máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, c?ng ngh? k? thu?t, k? thu?t, s?n xu?t và ch? bi?n, ki?n trúc và xay d?ng, n?ng lam và thu? s?n, thú y v?i t?ng ch? tiêu là 159.349.

Theo TS Nguy?n ??c Ngh?a, kh?i ngành này có nhi?u ngành nh? c?ng ngh? k? thu?t, k? thu?t, s?n xu?t và ch? bi?n lu?n có l??ng nguy?n v?ng ??ng ky xét tuy?n cao, ?i?m trúng tuy?n c?ng cao. V? truy?n th?ng, m?t s? ngành nh? k? thu?t ? t?, k? thu?t ?iêu khi?n và t? ??ng hoá... lu?n có nhi?u nguy?n v?ng ??ng ky, ?i?m chu?n cao. Tuy nhiên n?m nay, nhóm ngành c?ng ngh? th?ng tin b?t phá khi ?i?m chu?n c?a ngành này ? nhi?u tr??ng cao nh?t. 

湖北快3走势图T?i Tr??ng ?H Bách khoa TP HCM, ngành có ?i?m chu?n cao nh?t là Khoa h?c máy tính v?i 25,75, ti?p theo là k? thu?t máy tính v?i 25 ?i?m- ?ay c?ng là ?i?m chu?n c?a ngành k? thu?t ? t?. T?i Tr??ng ?H Bách Khoa Hà N?i, nhóm ngành c?ng ngh? th?ng tin c?ng có ?i?m chu?n cao nh?t, trong ?ó ngành Khoa h?c máy tính có ?i?m chu?n cao nh?t v?i 27,42.

Theo các chuyên gia, nhóm ngành c?ng ngh? th?ng tin kh?ng th? thi?u ? b?t c? n?i ?au trong th?i ??i s?. Kh?ng ch? phát tri?n trong n??c, nhóm ngành này còn có nhi?u tri?n v?ng ?? phát tri?n ra n??c ngoài. Vì v?y, ?ay c?ng là xu h??ng trong vi?c ch?n ngành h?c c?a h?c sinh.

Nhóm ngành kinh doanh d?n ??u

湖北快3走势图S? li?u th?ng kê c?a B? GD-?T cho bi?t kh?i ngành III, bao g?m: Kinh doanh và qu?n ly, pháp lu?t có s? l??ng ??ng ky xét tuy?n nhi?u nh?t v?i 822.956 nguy?n v?ng, g?p 6,5 l?n so v?i t?ng ch? tiêu.

湖北快3走势图Th?c s? Ph?m Thái S?n, Giám ??c Trung tam tuy?n sinh và truy?n th?ng Tr??ng ?H C?ng nghi?p th?c ph?m TP HCM, cho r?ng kh?ng ch? n?m nay mà t? nhi?u n?m tr??c, kh?i ngành này ???c nhi?u thí sinh ??ng ky xét tuy?n. Các ngành nh? qu?n tr? kinh doanh, Marketing, qu?n tr? d?ch v?, kinh t?, k? toán tài chính… lu?n "hot". ?i?m chu?n c?a kh?i ngành này ? nhi?u tr??ng ?H r?t cao. Có th?i ?i?m n?n kinh t? b? ch?ng l?i, nhóm ngành kinh t? c?ng b? tác ??ng nh?ng l?i ph?c h?i. ??c bi?t, khi n?n kinh t? phát tri?n nh? hi?n nay thì nhu c?u nhan l?c c?a ngành này r?t l?n.

Nhi?u y ki?n khác cho r?ng ?u ?i?m khi h?c l?nh v?c kinh t?, tài chính là d? dàng tìm vi?c trong t?t c? các doanh nghi?p vì tính linh ho?t c?a nó r?t cao. Khác v?i l?nh v?c k? thu?t c?ng ngh? hay y - d??c... ph?i chuyên sau m?i làm vi?c ???c, nhóm ngành kinh t? giúp các em có r?t nhi?u c? h?i vi?c làm v?i nhi?u v? trí khác nhau. Hi?n nay, ??u t? n??c ngoài t?i Vi?t Nam ngày càng cao, m?i n?m hàng tr?m doanh nghi?p m?i ???c thành l?p, kinh t? h?i nh?p… vì v?y c? h?i vi?c làm cho sinh viên kh?i ngành này trong t??ng lai lu?n cao.

Nhóm ngành c?ng an, quan ??i "ch?i" cao

湖北快3走势图Kh?i ngành có t? l? "ch?i" cao nh?t (1/7) là VII (nhan v?n, khoa h?c x? h?i và hành vi, báo chí và th?ng tin, d?ch v? x? h?i, khách s?n - du l?ch - th? thao và d?ch v? cá nhan, d?ch v? v?n t?i, m?i tr??ng và b?o v? m?i tr??ng, an ninh qu?c phòng) - ch? 104.769 ch? tiêu nh?ng có ??n 739.587 nguy?n v?ng. 

湖北快3走势图M?t s? chuyên gia cho r?ng nhi?u ngành trong kh?i ngành này hi?n kh?ng còn h?p d?n ng??i h?c nh? tr??c kia. Song, trong kh?i ngành này có các ngành nhóm an ninh, qu?c phòng, tuy ch? tiêu ít nh?ng s? nguy?n v?ng ??ng ky r?t cao nên kéo t? l? "ch?i" r?t cao.

Kh?i ngành s?c kh?e ch?a bao gi? h?t "nóng"

湖北快3走势图Kh?i ngày có t?ng s? NV ??ng ky kh?ng nhi?u, v?i 199.573 nguy?n v?ng. Tuy nhiên, vì ch? tiêu ít (34.352) nên t? l? ch?i c?ng r?t cao (5,8/1). ?i?m trúng tuy?n ? nhi?u tr??ng ?H chuyên ?ào t?o y d??c c?ng cao chót vót.

Theo Huy Lan