湖北快3走势图

THÔNG BÁO TUY?N SINH Trung c?p chính quy n?m 2019

Tin tuy?n sinh Ngày t?o: 21/03/2019 4:56:44 SA

TH?NG BáO TUY?N SINH

Trung c?p chính quy n?m 2019

Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á th?ng báo tuy?n sinh Trung c?p chính quy n?m 2019 t?i TpHCM - Tp.C?n Th? - Tp. Quy Nh?n nh? sau:

I. CáC NGàNH ?àO T?O

 1. S? ph?m m?m non
 2. Y s?
 3. Y s? y h?c c? truy?n
 4. D??c s?
 5. ?i?u d??ng
 6. Lu?t
 7. K? toán doanh nghi?p
 8. Kinh doanh xu?t nh?p kh?u
 9. Kinh doanh du l?ch
 10. Hành chính
 11. C?ng ngh? th?ng tin ( d? ki?n)
 • Ngành: X? ly ?nh & k? x?o phim
 • Ngành: Phim ho?t hình
 • Ngành: ?? h?a - Qu?ng cáo
 • Ngành: Th??ng m?i ?i?n t?
   


II. ??I T??NG TUY?N SINH Và TH?I GIAN ?àO T?O:

1. ?? t?t nghi?p Trung h?c ph? th?ng ho?c t??ng ???ng; Hoàn thành ch??ng trình l?p 12 ho?c thi THPT ch?a ??t yêu c?u: h?c 18 – 24 tháng.

3. ?? t?t nghi?p Trung h?c c? s?; h?c d? dang l?p 10, 11, 12: h?c 2,5 - 3 n?m.

4. Ch??ng trình ?ào t?o v?n b?ng 2: dành cho ??i t??ng t?t nghi?p Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c: h?c 01 n?m.

III. HìNH TH?C TUY?N SINH:

1. Xét tuy?n d?a vào m?t trong các tiêu chí sau ?ay:

- ?i?m h?c b? n?m cu?i c?p;

- ?i?m thi t?t nghi?p THPT/THCS n?m 2019.

2. Tuy?n th?ng nh?ng thí sinh ?? t?t nghi?p ??i h?c, Cao ??ng, TCCN.

IV. TH? T?C ??NG KY XéT TUY?N:

 1. Phi?u ??ng ky tuy?n sinh Trung c?p (theo m?u).
 2. S? y?u ly l?ch (theo m?u).
 3. B?n sao (có c?ng ch?ng) h?c b? THPT/THCS ho?c t??ng ???ng ho?c b?ng ?i?m h?c TC, C?, ?H.
 4. B?n sao (có c?ng ch?ng) b?ng t?t nghi?p ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t??ng ???ng (n?u có) ho?c b?ng t?t nghi?p TC, C?, ?H.
 5. B?n sao (có c?ng ch?ng) CMND/ C?n c??c c?ng dan ho?c Gi?y khai sinh.

V. TH?I GIAN NH?N H? S? Và NH?P H?C:

Th?i gian nh?n h? s? b?t ??u t? ngày 25/03/2019 ??n h?t ch? tiêu.

Th?i gian nh?p h?c cho các ??t ti?p theo:

* ??t 1: 17/6 – 31/07/2019

* ??t 2: 1/8 - 31/08/2019

* ??t 3: 5/9 - 30/09/2019

* ??t 4: 1/10 – 31/10//2019

* ??t 5: 1/11 - 15/12/2019

CH??NG TRìNH QUà T?NG ??C BI?T (dành cho h?c sinh ??ng ky nh?p h?c trong ??t 1:
?? T?ng balo th?i trang
?? T?ng ??ng ph?c sinh viên

VI. ??A ?I?M NH?N H? S?:

- Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á

+ 140 Nguy?n V?n Quá, P. ??ng H?ng Thu?n, Qu?n 12.
+ Tel:
(028) 38.803.816 / Hotline: 0949.683.899

- Phan hi?u Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á t?i TP. C?n Th?

+ K1-17,18 V? Nguyên Giáp, P. Phú Th?, Qu?n Cái R?ng, Tp. C?n Th?
+ Tel :
(0292) 391 1818 / Hotline: 0966.83.86.96

- Trung tam Giáo d?c Ngh? nghi?p – Giáo d?c Th??ng xuyên Qu?n Ninh Ki?u
+ 93 Tr?n V?n Hoài, P. Xuan Khánh, Q. Ninh Ki?u, Tp. C?n Th?
+ Tel:
(0292) 38.211.06

- Phan hi?u Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á t?i TP. Quy Nh?n
+ 168 Nguy?n Th? ??nh, Tp. Quy Nh?n, T?nh Bình ??nh