湖北快3走势图

THÔNG BÁO (V/v ngh? L? Gi? t? Hùng V??ng và l? 30/04 - 01/05/2019)

Thông báo Ngày t?o: 19/04/2019 9:05:52 SA

TH?NG BáO

(V/v ngh? L? Gi? t? Hùng V??ng và l? 30/04 - 01/05/2019)

         Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á th?ng báo v? vi?c ngh? l? Gi? t? Hùng V??ng 10/03 (AL), ngày Gi?i phóng Mi?n Nam 30/4 và Qu?c t? Lao ??ng 01/05 n?m 2019 nh? sau:

  1. Ngh? L? Gi? t? Hùng V??ng:

         Gi? t? Hùng V??ng trùng vào Ch? Nh?t (14/04/2019) nên cán b?, nhan viên, gi?ng viên và sinh viên ???c ngh? bù vào ngày Th? Hai 15 tháng 4 n?m 2019.

Th? ba ngày 16/4/2019 ?i làm và h?c l?i bình th??ng.

  1. Ngh? l? Gi?i phóng Mi?n Nam 30/04 và Qu?c t? Lao ??ng 01/05:

         Cán b?, nhan viên, gi?ng viên và sinh viên ???c ngh? ngày Th? 2, Th? 3 và Th? 4 ( nh?m ngày 29/04, 30/4 và 01/05 n?m 2019 ).

Th? n?m ngày 02/05/2019 ?i làm và h?c l?i bình th??ng.

         L?u y: Riêng cán b?, nhan viên hành chính toàn tr??ng làm vi?c bù ngày th? hai 29/04 vào chi?u th? 7 ngày 20/04 và 27/04/2019.

          Ban Giám Hi?u nhà tr??ng th?ng báo ??n toàn th? cán b?, nhan viên, gi?ng viên và sinh viên.

                                                              TP.HCM, ngày 12 tháng 04 n?m 2019

N?i nh?n:

  • Các phòng, khoa;
  • L?u ?T, VT

   HI?U TR??NG

                  

                           (?? ky)

                      Phan D?ng Danh