湖北快3走势图

THÔNG TIN TUY?N SINH CÁC L?P B?I D??NG NG?N H?N 2018

Tin tuy?n sinh Ngày t?o: 29/08/2018 9:30:39 SA

    ?Y BAN NH?N D?N TP. HCM    C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

TR??NG TRUNG C?P T?NG H?P    ??c l?p – T? do – H?nh phúc

    ??NG NAM á   

        Thành ph? H? Chí Minh, ngày 12  tháng 06 n?m 2018

 

TH?NG TIN TUY?N SINH CáC L?P B?I D??NG NG?N H?N

   

Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á tran tr?ng gi?i thi?u các l?p B?i d??ng ng?n h?n, c? th? nh? sau:

STT

Lo?i hình b?i d??ng

Th?i gian
b?i d??ng

?i?u ki?n
d? tuy?n

 1.  

Nghi?p v? S? ph?m cho Gi?ng viên
??i h?c, Cao ??ng

03 tháng

T?t nghi?p ??i h?c,
Cao ??ng

 1.  

B?i d??ng Nghi?p v? cho Cán b? qu?n ly,
Giáo viên, Nhan viên tr??ng M?m non ngoài C?ng l?p

03 tháng

Cán b? qu?n ly,
Giáo viên, Nhan viên tr??ng M?m non

 1.  

Hi?u tr??ng tr??ng M?m non c?ng l?p

08 tháng

T?t nghi?p Trung h?c
S? ph?m tr? lên

 1.  

Hi?u tr??ng tr??ng M?m non dan l?p, t? th?c

 1.  

Hi?u tr??ng tr??ng Ti?u h?c

T?t nghi?p Cao ??ng
S? ph?m tr? lên

 1.  

Hi?u tr??ng tr??ng THCS

 1.  

T? tr??ng chuyên m?n tr??ng M?m non

03 tháng

T?t nghi?p Trung h?c
S? ph?m tr? lên

 1.  

T? tr??ng chuyên m?n tr??ng Ti?u h?c

 1.  

T? tr??ng chuyên m?n tr??ng THCS

 1.  

Giáo viên ch? nhi?m tr??ng Ti?u h?c

03 tháng

T?t nghi?p Trung h?c
S? ph?m tr? lên

 1.  

Giáo viên ch? nhi?m tr??ng THCS

 1.  

Giáo viên ch? nhi?m tr??ng THPT

 1.  

Nghi?p v? C?p d??ng tr??ng M?m non

04 tháng

T?t nghi?p THCS

 1.  

Nghi?p v? Nu?i d?y tr?

04 tháng

T?t nghi?p THCS

 1.  

Nghi?p v? Qu?n ly tr??ng M?m non

06 tháng

T?t nghi?p THPT

 1.  

Nghi?p v? S? ph?m cho Giáo viên
Ti?ng Anh Ti?u h?c

04 tháng

T?t nghi?p Cao ??ng Ti?ng Anh

 1.  

Chuyên viên T? v?n h?c ???ng

04 tháng

T?t nghi?p THPT

 1.  

Nhan viên Thi?t b? tr??ng h?c

03 tháng

T?t nghi?p THPT

STT

Lo?i hình b?i d??ng

Th?i gian
b?i d??ng

?i?u ki?n
d? tuy?n

 1.  

?ng d?ng C?ng ngh? Th?ng tin trong d?y – h?c

02 tháng

Có ch?ng ch? Chu?n
k? n?ng s? d?ng CNTT

 1.  

Nhan viên V?n th? hành chính

02 tháng

T?t nghi?p THPT

 1.  

Nhan viên Th? vi?n tr??ng h?c

02 tháng

T?t nghi?p THPT

 

M?i chi ti?t vui lòng liên h?:

B? ph?n tuy?n sinh - S? 140 Nguy?n V?n Quá, Ph??ng ??ng H?ng Thu?n, Qu?n 12, Tp. H? Chí Minh.     

?i?n tho?i: 0949.683.899