湖北快3走势图

Ti?ng Anh giao ti?p b?nh vi?n Qu?c t?

Ch??ng trình ?ào t?o Ngày t?o: 25/09/2015 3:38:48 CH

TI?NG ANH GIAO TI?P B?NH VI?N QU?C T? 
(70% th?i gian khoá h?c t?p trung nâng cao k? n?ng nghe nói ti?ng Anh)

 

 M?t trong các ?i?u ki?n ?? làm vi?c trong b?nh vi?n qu?c t? chính là k? n?ng giao ti?p ti?ng Anh v?i ??ng nghi?p, b?nh nhân và kh? n?ng ??c hi?u các h??ng d?n y khoa liên quan ??n d??c ph?m, cách ?i?u tr?, ch?m sóc s?c kho? c?ng nh? sách y h?c b?ng ti?ng Anh.
 
1. M?c ?ích khoá h?c:
 
Nâng cao n?ng l?c s? d?ng ti?ng Anh trong vi?c trao ??i ki?n th?c nghi?p v? chuyên môn trong b?nh vi?n qu?c t?, giao ti?p v?i b?nh nhân ng??i n??c ngoài và h?c thu?t t?i các tr??ng cao ??ng, ??i h?c y khoa t?i các n??c nói ti?ng Anh.
 
2. M?c tiêu ?ào t?o: 
 
H?c viên theo h?c t? c?p ?? s? c?p ??n h?t trung c?p s? có kh? n?ng giao ti?p thành th?o trong môi tr??ng b?nh vi?n. H?c viên có th? s? d?ng ti?ng Anh ?? trao ??i v?i các y bác s?, b?nh nhân v? ho?t ??ng bên trong và bên ngoài b?nh vi?n, qui trình nh?p vi?n, các tai n?n và c?p c?u, tri?u ch?ng, ch?m sóc b?nh nhân, dinh d??ng và béo phì, v? sinh, ph??ng pháp ?i?u tr? …
 
3. ??i t??ng ?ào t?o: 

 
H?c sinh, sinh viên, ?i?u d??ng viên, d??c s?, y s? và các b?n ?ang có ý ??nh du h?c ngành y khoa.
 
4. Ph??ng pháp ?ào t?o: 
 
Áp d?ng ph??ng pháp tr?c quan hình ?nh và ho?t ??ng giao ti?p n?ng ??ng thông qua các ch? ?? liên quan ??n cu?c s?ng và h?c t?p.
 
5. Ch??ng trình ?ào t?o:
 
a.  Giáo trình:
 
T?ng h?p t? tài li?u do tr??ng ??i h?c Oxford – Anh Qu?c xu?t b?n
 
b. Giáo viên:
 

Th?y cô giáo có h?c v? th?c s? t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i h?c Anh Qu?c, M?, Canada ... tr?c ti?p gi?ng d?y theo ph??ng pháp tiên ti?n.
 
c. Th?i gian h?c: th? hai - th? t? ho?c th? ba - th? n?m (2 bu?i/tu?n)

?? bi?t thêm chi ti?t, vui lòng liên h?:
PHÒNG TUY?N SINH TR??NG TRUNG C?P T?NG H?P ?ÔNG NAM Á
S? 140 Nguy?n V?n Quá, P. ?ông H?ng Thu?n, Q. 12, TP. H? Chí Minh
?T: (08) 38.803.816 – 62.560538 - 0908.777.031 – 0914.777.031