湖北快3走势图

Tuy?n sinh ?ào t?o ??i h?c Tài Chính Marketing H? ??i H?c, VB2 & Liên thông t?i Tr??ng Trung c?p t?ng h?p ?ông Nam Á, Tp.HCM

Tin tuy?n sinh Ngày t?o: 06/09/2017 3:50:00 CH

TUY?N SINH N?M 2017
 ??I H?C TàI CHíNH MARKETING
H? ??I H?C - V?N B?NG 2 - LIêN TH?NG

?ào t?o t?i Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??NG NAM á.

I. H? ??I H?C:
1. CH? TIêU TUY?N SINH: 300
 
2. CáC NGàNH TUY?N SINH:
1. Qu?n tr? kinh doanh
2. Tài chính - Ngan hàng
3. K? toán
4. Marketing
5. Ng?n ng? Anh

 
3. TH?I GIAN ?àO T?O:
- H?c t?p trung 4 n?m.
 

4. ?I?U KI?N D? TUY?N:
- Ng??i ?? t?t nghi?p THPT, b? túc THPT, Trung c?p chuyên nghi?p, Trung h?c ngh?, Cao ??ng, ??i h?c.
- XéT TUY?N TH?NG:
+ Anh hùng lao ??ng, anh hùng l?c l??ng v? trang, chi?n s? thi ?ua toàn qu?c, ph?i t?t nghi?p trung  h?c ho?c t??ng ???ng.
+ Nh?ng ng??i ?? t?t nghi?p ??i h?c.
 
- XéT TUY?N :
+ Xét tuy?n ??i v?i thí sinh có k?t qu? thi THPT Qu?c gia n?m 2017
+ Xét tuy?n k?t qu? h?c t?p b?c THPT ( h?c b? )
 
- THI TUY?N:
+ Thí sinh ?? t?t nghi?p THPT, B? túc THPT, Trung c?p chuyên nghi?p, Trung h?c ngh?, Cao ??ng kh?ng thu?c ??t các ?i?u ki?n xét tuy?n.


II. H? ??I H?C V?N B?NG 2:
1. CH? TIêU TUY?N SINH: 300
 
2. CáC NGàNH TUY?N SINH:
1. Qu?n tr? kinh doanh
2. Tài chính - Ngan hàng
3. K? toán
4. Marketing
5. Ng?n ng? Anh

 
3. TH?I GIAN ?àO T?O:
- H?c t?p trung 2 n?m.
 

4. ?I?U KI?N D? TUY?N:
- Ng??i ?? t?t nghi?p ??i h?c.

- XéT TUY?N TH?NG: Ng??i ?? có b?ng t?t nghi?p h? chính quy & kh?ng chính qui do Tr??ng ?H Tài chính - Marketing c?p; ho?c ng??i ?? có b?ng t?t nghi?p ??i h?c h? chính qui các ngành ?ào t?o thu?c nhóm ngành Kinh t?, khoa h?c t? nhiên, k? thu?t do t?t c? các tr??ng, vi?n, ??i h?c khác c?p.

- HìNH TH?C XéT TUY?N: Xét tuy?n theo k?t qu? h?c t?p c?a v?n b?ng ??i h?c th? nh?t.

- HìNH TH?C THI TUY?N: Nh?ng ng??i ?? t?t nghi?p ??i h?c kh?ng th?a các ?i?u ki?n tuy?n th?ng, xét tuy?n nói trên ph?i ??ng ky d? thi.
 

III. LIêN TH?NG ??I H?C T? CAO ??NG:
1. CH? TIêU TUY?N SINH: 300
 
2. CáC NGàNH TUY?N SINH:
1. Qu?n tr? kinh doanh
2. Tài chính - Ngan hàng
3. K? toán
4. Marketing

 
3. TH?I GIAN ?àO T?O:
- T? Cao ??ng chuyên nghi?p: 1,5 n?m.
- T? Cao ??ng ngh?: 2 n?m.
 

4. ?I?U KI?N D? TUY?N:
- Ng??i ?? t?t nghi?p Cao ??ng ho?c Cao ??ng ngh?.
- Các thí sinh có b?ng t?t nghi?p thu?c kh?i ngành kinh t? có ngành h?c khác ngành ??ng ky d? thi ho?c kh?ng thu?c kh?i ngành kinh t? s? ???c h?c các h?c ph?n c?t l?i b? sung ki?n th?c.


IV. LIêN TH?NG ??I H?C T? TRUNG C?P
1. CH? TIêU TUY?N SINH: 300
 
2. CáC NGàNH TUY?N SINH:
1. Qu?n tr? kinh doanh
2. Tài chính - Ngan hàng
3. K? toán
4. Qu?n tr? nhà hàng & d?ch v? ?n u?ng

 
3. TH?I GIAN ?àO T?O:
- Thí sinh t? trình ?? Trung c?p chuyên nghi?p: 2,5 n?m.
- Thí sinh t? trình ?? Trung c?p ngh?: 3 n?m.


4. ?I?U KI?N D? TUY?N:
- Ng??i ?? t?t nghi?p Trung c?p chuyên nghi?p ho?c Trung c?p ngh?.
- Các thí sinh có b?ng t?t nghi?p thu?c kh?i ngành kinh t? có ngành h?c khác ngành ??ng ky d? thi ho?c kh?ng thu?c kh?i ngành kinh t? s? ???c h?c các h?c ph?n c?t l?i b? sung ki?n th?c.

5. HìNH TH?C H?C:
- H?c vào BU?I T?I và các ngày CU?I TU?N.

6. V?N B?NG T?T NGHI?P:
- Sinh viên t?t nghi?p s? ???c c?p b?ng C? NH?N và ???c quy?n ??ng ky d? thi Cao h?c t?i tr??ng và các tr??ng, h?c vi?n có ?ào t?o sau ??i h?c trên c? n??c.
 
7. TH?I GIAN & ??A ?I?M PHáT HàNH H? S?:
- Nh?n h? s? t? ngày: ??n h?t ngày 31/10/2017

- Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á

+ 140 Nguy?n V?n Quá, P. ??ng H?ng Thu?n, Qu?n 12.
+ Tel: (028) 38.803.816 / Hotline: 0949.683.899

 8. TH?I GIAN ?N T?P:
- D? ki?n : Trung tu?n tháng 11/2017
9. NGàY THI TUY?N:
- D? ki?n : Cu?i tháng 11/2017