湖北快3走势图

Tuy?n sinh ??i h?c v?n b?ng 2 ngành lu?t ??i h?c Sài Gòn t?i Tp. C?n Th?

Tuy?n sinh ?H V?n b?ng 2 Ngày t?o: 29/11/2017 10:15:00 SA

TUY?N SINH V?N B?NG 2 NGàNH LU?T ??I H?C SàI GòN T?I TP. C?N TH?
T?i Phan hi?u Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á
( hình th?c tuy?n sinh: XéT TUY?N)

Tr??ng ??i h?c Sài Gòn ph?i h?p v?i Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á th?ng báo tuy?n sinh  ??i h?c v?n b?ng 2 ngành Lu?t n?m 2017. C? th? nh? sau:

 1. B?c h?c, ngành ?ào t?o, th?i gian ?ào t?o và ?i?u ki?n d? tuy?n:

Trình ?? ?ào t?o

Ngành
?ào t?o

?i?u ki?n
d? tuy?n

Th?i gian
?ào t?o

??i h?c b?ng th? hai

Lu?t

T?t nghi?p ??i h?c

02 n?m
(04 h?c k?)

??i t??ng d? tuy?n: M?i c?ng dan Vi?t Nam có ?? ?i?u ki?n và s?c kh?e theo h?c.

 1. H? s? d? tuy?n:
 1. 01 phi?u ??ng ky d? tuy?n theo m?u c?a b? GD&?T do phòng Giáo d?c th??ng xuyên tr??ng ??i h?c Sài Gòn phát hành (có dán ?nh màu c? 3x4, ?óng d?u giáp lai c?a có quan ho?c ??a ph??ng xác nh?n h? s?).
 2. B?n sao có c?ng ch?ng b?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c.
 3. 01 phi?u qu?n ly h? s? thí sinh ( theo m?u ), 02 ?nh 3x4.
     III. Ph??ng th?c tuy?n sinh:
           Xét tuy?n d?a vào b?ng và b?ng ?i?m t?t nghi?p ??i h?c c?a thí sinh.

 1.  K? ho?ch tuy?n sinh:
   1. Phát hành và nh?n h? s? t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 19/12/2017 t?i Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á.
   2. Th?i gian xét tuy?n: D? ki?n ngày 26/12/2017.
   3. L? phí ??ng ky d? thi: 300.000 ?

M?i chi ti?t liên h? theo ??a ch?:

 • Phòng giáo d?c th??ng xuyên, tr??ng ??i h?c Sài Gòn: 273 An D??ng V??ng, Qu?n 5, Tp.H? Chí Minh. ?i?n tho?i: (028) 3.830.5572, email: p_taichuc@sgu.edu.vn. Website: daotaothuongxuyen.sgu.edu.vn
 • Phan hi?u Tr??ng Trung c?p t?ng h?p ??ng Nam á t?i Tp.C?n Th?: K1 -17,18 V? Nguyên Giáp, P. Phú Th?, Q. Cái R?ng. ?i?n tho?i: (0292) 391.18.18 - Hotline: 0966.838.696