lien-thong-dai-hoc-2017

湖北快3走势图

Tuy?n sinh liên thông

Nh?ng ngành h?c ???c ?a chu?ng

Nh?ng ngành h?c ???c ?a chu?ng

S? li?u ???c B? GD-?T công b? cho bi?t t?ng s? nguy?n v?ng ??ng ký xét tuy?n c?a n?m 2019 là 2.575.171. Trong ?ó, các kh?i ngành III, V, VII có s? l??ng nguy?n v?ng nhi?u, t? 641.157 ??n 822.956. C?ng d? hi?u vì ch? tiêu c?ng khá l?n, nh?ng trên h?t là s?c hút c?a ngành b?i sinh viên có nhi?u c? h?i vi?c làm sau khi t?t nghi?p.

Xem thêm »

Tuy?n sinh Liên thông Giáo d?c m?m non - Liên thông Giáo d?c ti?u h?c ??i h?c Sài Gòn t?i Tp.HCM và Tp.C?n Th?

Tuy?n sinh Liên thông Giáo d?c m?m non - Liên thông Giáo d?c ti?u h?c ??i h?c Sài Gòn t?i Tp.HCM và Tp.C?n Th?

Tuy?n sinh liên thông Ngày t?o: 29/11/2017 12:01:50 CH

湖北快3走势图Tr??ng ??i h?c Sài Gòn thông báo tuy?n sinh Liên thông ??i h?c n?m 2017, các ngành Giáo d?c m?m non, Giáo d?c ti?u h?c t?i Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á, Tp.HCM và Tp.C?n Th?

Xem thêm »

Thông tin tuy?n sinh liên thông ngành K? toán - Qu?n tr? kinh doanh - Tài chính ngân hàng

Thông tin tuy?n sinh liên thông ngành K? toán - Qu?n tr? kinh doanh - Tài chính ngân hàng

Tuy?n sinh liên thông Ngày t?o: 14/11/2017 3:15:39 CH

Thông tin tuy?n sinh liên thông ??i h?c Tài Chính - Marketing :ngành K? toán - Qu?n tr? kinh doanh - Tài chính ngân hàng - Marketing - Qu?n tr? nhà hàng & d?ch v? ?n u?ng - Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ?ông Nam Á t?i Tp.HCM và Tp. C?n Th?

Xem thêm »

Tuy?n sinh liên thông Cao ??ng D??c, ?i?u D??ng v?i Cao ??ng Qu?ng Ngãi.

Tuy?n sinh liên thông Cao ??ng D??c, ?i?u D??ng v?i Cao ??ng Qu?ng Ngãi.

Tuy?n sinh liên thông Ngày t?o: 14/11/2017 2:48:16 CH

湖北快3走势图Thông báo tuy?n sinh liên thông Cao ??ng ngành D??c, ?i?u D??ng v?i Cao ??ng Qu?ng Ngãi. C? h?i nâng cao trình ?? và m? r?ng c? h?i vi?c làm t?i các c? quan nhà n??c c?ng nh? c? h?i t? tr? thành nhà kinh doanh thu?c. ?ây là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n hàng ??u cho nhu c?u liên thông n?m 2017.

Xem thêm »

Ngành giáo d?c m?m non và giáo d?c ti?u h?c t?i ??i h?c Sài Gòn

Ngành giáo d?c m?m non và giáo d?c ti?u h?c t?i ??i h?c Sài Gòn

Tuy?n sinh liên thông Ngày t?o: 19/09/2017 10:48:50 SA

湖北快3走势图Ngành giáo d?c m?m non là ngành ngh? khá quan tr?ng, nh?t là trong th?i ??i phát tri?n nh? hi?n nay, khi mà vi?c phát tri?n các mô hình giáo d?c m?m non công l?p l?n t? th?c ngày càng ???c m? r?ng nh?m ph?c v? nhu c?u trông gi? tr? c?a các h? gia ?ình, nh?t là ? các thành ph? l?n, n?i t?p trung ?ông dân c? và nhi?u c? dân t?nh l? ??n c? ng?, nhu c?u g?i tr? h?c m?m non là nhu c?u vô cùng thi?t y?u.

Xem thêm »