湖北快3走势图

V?n b?ng 2 S? Ph?m M?m Non t?i Tp.HCM và Tp.C?n Th? - ??c m? tr? thành giáo viên m?m non trong t?m tay

Ch??ng trình ?ào t?o Ngày t?o: 17/06/2017 10:15:00 SA

?àO T?O V?N B?NG 2 S? PH?M M?M NON

Theo h?c v?n b?ng 2 s? ph?m m?m non th?t d? dàng. ??c m? tr? thành giáo viên m?m non cho nh?ng ai ?? t?t nghi?p trung c?p m?t ngành ngh? nào ?ó chuy?n sang h?c trung c?p s? ph?m m?m non trong t?m tay. ?ay là ch??ng trình ?ào t?o v?n b?ng 2 s? ph?m m?m non t?i tr??ng Trung c?p t?ng h?p ??ng Nam á t?i Tp.HCM và Tp.C?n Th?.

Theo h?c ch??ng trình này, ng??i h?c ch? ph?i h?c trong 1 n?m và h?c nh?ng m?n chuyên ngành. V?i th?i gian linh ??ng nh? các bu?i t?i ho?c theo h?c l?p th? 7, ch? nh?t ?? giúp cho nhi?u ng??i l?a ch?n ch??ng trình này.

 

XU TH? NGàNH S? PH?M M?M NON

Nh?ng n?m g?n ?ay, v?i s? phát tri?n chóng m?t c?a x? h?i, ?i kèm v?i s? bùng n? dan s?, ??c bi?t là 2 thành ph? l?n nh? Tp.HCM và Tp.C?n Th?. Kéo theo ?ó là nhu c?u nhan l?c ngành s? ph?m m?m non ngày càng t?ng, c?ng nh? l??ng cho giáo viên m?m non ngày càng cao. ?i?u ?ó ?? t?o nên m?t xu th? l?a ch?n ngành ngh? c?a các B?n tr?.
 
Trung c?p v?n b?ng 2 s? ph?m m?m non
Ngành S? ph?m m?m non lu?n ???c các b?n tr? theo h?c.

 

H?C TRUNG C?P V?N B?NG 2 S? PH?M M?M NON T?I TP.HCM & TP.C?N TH?.

Nh?ng n?m qua, Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á lu?n là tr??ng ?i ??u trong vi?c ?ào t?o ngành m?m non t?i Tp.HCMTp.C?n Th?. Bên c?nh ?ó, hàng n?m nhà tr??ng ?? ?ào t?o hàng nghìn sinh viên theo h?c v?n b?ng 2 t?i tr??ng. ?ó c?ng là nh?ng thành qu? mà x? h?i ghi nh?n m?t ch??ng trình ?ào t?o ch?t l??ng và hi?u qu? v?i ngành S? ph?m m?m non.
V?n b?ng 2 s? ph?m m?m non t?i TpHCM và Tp.C?n Th?
Tr??ng trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á t?i Tp.HCM và phan hi?u t?i Tp.C?n Th?

 

TUY?N SINH V?N B?NG 2 S? PH?M M?M NON N?M 2017

N?m trong ch??ng trình tuy?n sinh chung c?a nhà Tr??ng n?m h?c 2017 - 2018. Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á ti?p t?c ch??ng trình tuy?n sinh v?n b?ng 2 ngành s? ph?m m?m non t?i Tp.HCM và Tp.C?n Th?.

T?t nghi?p ngành s? ph?m m?m non, sinh viên có th? ti?p t?c theo h?c ch??ng trình ?ào t?o liên th?ng ??i h?c Sài Gòn các ngành Giáo d?c m?m non & Giáo d?c ti?u h?c và có th? ti?p t?c s? nghi?p h?c t?p c?a mình trong t??ng lai.

Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á tuy?n sinh và nh?p h?c hàng tháng. Các B?n h?c sinh, sinh viên có nhu c?u h?c v?n b?ng 2 ngành s? ph?m m?m non có th? liên l?c và mua h? s? t?i:


- Tr??ng Trung c?p T?ng h?p ??ng Nam á Tp.HCM:

            + 140 Nguy?n V?n Quá, P. ??ng H?ng Thu?n, Qu?n 12.
            + Tel: (028) 38.803.816 / Hotline: 0949.683.899


- Phan hi?u t?i Thành Ph? C?n Th?.

            + K1-17,18 V? Nguyên Giáp, P. Phú Th?, Qu?n Cái R?ng

           + Tel : (0292) 391 1818 / Hotline: 0966.83.86.96
 

- Trung tam GDTX và DN Qu?n Ninh Ki?u – TP. C?n Th?.

           + 93 Tr?n V?n Hoài, P. Xuan Khánh, Q. Ninh Ki?u, Tp. C?n Th?

          + Tel: (0292) 38.211.06
Xem thêm th?ng tin tuy?n sinh các ngành khác c?a tr??ng t?i ?ay

CH??NG TRìNH ?àO T?O V?N B?NG 2 NGàNH S? PH?M M?M NON