湖北快3走势图

Ch?ng bao gi? hoàn thành m?c tiêu ?ã ??t ra: 99% b?n ?ang m?c h?i ch?ng T?-PHÁ-MÌNH!

Bài h?c làm ng??i Ngày t?o: 19/09/2019 8:24:10 CH

“T?i kh?ng th? làm ???c ?au!”, “?i?u ?ó quá khó ?? th?c hi?n”, “Dù b?n có c? g?ng c?ng s? th?t b?i th?i mà”…  B?n có t?ng t? nói v?i mình nh?ng l?i nh? th?, hay t?ng nói v?i nh?ng ng??i xung quanh khi h? ?ang ho?c s?p ??i m?t v?i nh?ng v?n ???

N?u cau tr? l?i c?a b?n là Có thì b?n ?? s? d?ng nh?ng-l?i-tiêu-c?c, n?u s? d?ng th??ng xuyên thì s? d?n ??n h?i ch?ng t?-phá-mình (self-sabotage): Ng?n c?n chúng ta h??ng t?i m?c tiêu và ??c m? c?a chính mình!
?i?u ?áng b?n tam r?ng chúng ta ch?ng d? dàng ?? nh?n ra ?i?u gì ?ang x?y ra và v? hình l?i nu?i d??ng, c?ng c? nh?ng th?ng ?i?p tiêu c?c ?ó, ?? r?i khi nh?n ra thì th?t khó kh?n ?? phá v? h?i ch?ng này.

D?u hi?u c?a h?i ch?ng t?-phá-mình

Khi b?n ng?ng c? g?ng ?? hoàn thành m?c tiêu và kh?ng ??a ra ???c ly do nào h?p ly – B?n ?ang m?c ph?i h?i ch?ng “t? phá” chính mình, ai c?ng nh?n ra b?n t?ng h?i ?? k? n?ng – kh? n?ng – khát khao nh?ng chính b?n l?i c?m th?y d??ng nh? c? th? gi?i ?ang ch?ng l?i mình, dù c? g?ng c?ng kh?ng th? ti?n v? phía tr??c.

Hay khi b?n c?m th?y mình kh?ng th? làm th? mà b?n ngh? mình c?n làm, ho?c kh?ng nên làm dù trong tam kh?m b?n mu?n ho?c ngh? mình nên làm thì c?ng chính là lúc “self-sabotage” ?? ?? l?n ?? ki?m soát con ng??i b?n.

Bi?u hi?n c? b?n c?a h?i ch?ng t?-phá-mình

1.    Trì ho?n
-    Xay d?ng và tri?n khai k? ho?ch nh?ng ch?ng bao gi? hoàn thành
-    Hi?u r?ng mình nên làm ?i?u ?ó nh?ng l?i liên t?c trì ho?n h?t l?n này ??n l?n khác
-    C?m th?y kh?ng th? ti?p t?c ho?c m?t ??ng l?c ngay c? khi ?? có ?? ?i?u ki?n và c? h?i.

2.    Lo l?ng
-    Lo l?ng v? vi?c ng??i khác s? ch? gi?u và chê bai khi ch?ng may mình th?t b?i
-    Quan tr?ng hóa nh?ng ?i?u mà ?áng l? kh?ng c?n ph?i lo l?ng
-    Hoài nghi v? n?ng l?c c?a b?n than m?c dù bi?t mình có th? th?c hi?n ???c
-    Khi c? g?ng làm ?i?u gì ?ó quan tr?ng, lu?n c?m th?y lo l?ng c?ng th?ng ch?ng bi?t ly do t?i sao.

3.    Nh?ng ??c m? kh?ng thành
- V? ra th?t nhi?u ??c m? và k?t qu? hoàn h?o nh?ng l?i ch?ng b?t tay vào hành ??ng.

4.    C?m th?y mình v? d?ng
-    Th??ng xuyên b? ám ?nh b?i nh?ng l?i ch? trích khi m?c sai l?m
-    C??ng ?i?u hóa, phóng ??i thành tích c?a ??i ph??ng nh?ng l?i t? h? th?p giá tr? và thành qu? c?a b?n than mình
-    Có th? ?? m?c cho ng??i khác vùi d?p mình.

5.    Gi?n d?
-    Hành ??ng và l?i nói lu?n th? hi?n s? c?ng kích ch? kh?ng ph?i quy?t ?oán, và kh?ng thay ??i ?i?u này vì c? tình
-    Xu?t hi?n s? gi?n d? và ghen t? trong m?i quan h? v?i ??ng nghi?p, ng??i than trong gia ?ình.

Trên ?ay là 5 bi?u hi?n c? b?n c?a hành vi t?-phá-mình, và n?u b?n ch?ng may m?c ph?i m?t trong s? ?ó thì bu?c ph?i v??t qua chúng n?u mu?n t??ng lai t?t ??p h?n. Kh?ng th? ?? ly trí l?n át, lu?n t? nói v?i mình nh?ng y ngh? tiêu c?c thì ch?ng khác nào b?n ?ang t? h?y ho?i lòng t? tr?ng và s? t? tin c?a chính mình. 

M?i l?n th?t b?i, là m?i l?n b?n t? kh?ng ??nh v?i b?n than: Mình th?t v? d?ng! C? nh? v?y thì s? càng chán n?n, th?t v?ng và “ghét b?” b?n than mình h?n. B?n có khao khát thoát kh?i nh?ng hành vi “t?i t?” này? B?n có th? t? gi?i c?u cho chính mình kh?ng?

H?i ch?ng t?-phá-mình là m?t vòng xoáy – H?y phá v? nó!

B??c 1: Nh?n ra hành vi t?-phá-mình
H?y t? ??t ra các cau h?i cho b?n than:
-    T?i sao liên t?c g?p th?t b?i mà kh?ng th? tìm ra nguyên nhan là gì?
-    Nh?ng m?c tiêu nào b?n ??t ra t? r?t lau r?i nh?ng m?i v?n còn dang d??
-    Vì sao b?n th??ng xuyên c?m th?y m?t ??ng l?c dù ?ang làm ?i?u mình mu?n?
-    ?i?u gì ?ang c?n tr? khi?n b?n c? trì ho?n và kh?ng th? ra quy?t ??nh?
-    B?n có th??ng th?y mình gi?n d? hay khó ch?u v? c? kh?ng? Và ?i?u ?ó ?nh h??ng ??n nh?ng m?i quan h? nào r?i?
-    Có ?i?u gì khi?n b?n ngh? mình có th? v?n d?ng và làm t?t h?n?
H?y t? h?i b?n than nh?ng cau h?i trên ?? bi?t nh?ng tình hu?ng b?n ?ang t? h?y ho?i chính mình.

B??c 2: Ki?m soát các suy ngh? tiêu c?c
H?y vi?t ra nh?ng suy ngh? tiêu c?c và ?i?u b?n t? nói v?i chính mình dù cho chúng ?iên r? và ngu ng?c ??n m?c nào.

B??c 3: Thách th?c suy ngh? t?-phá-mình
Khi b?n tìm ra ???c cau tr? l?i và hi?u r? nh?ng suy ngh? tiêu c?c trên, h?y ti?p t?c t? h?i chính mình:
-    Nh?ng suy ngh? này có b?t ngu?n t? s? ki?n th?c t? hay ly trí nào kh?ng?
-    Nguyên nhan tham sau ??ng sau nh?ng suy ngh? t?-phá này là gì?
-    B?n có ?ang b? h?n ch? b?i s? th?t b?i trong quá kh??

B??c 4: Xay d?ng l?i s? t? tin
Qua 3 b??c trên, b?n ?? nh?n di?n và t?ng b??c g?t b? ly trí sai l?m v? các hành vi t?-phá-mình, vi?c b?n c?n làm là t?ng b??c xay d?ng và nu?i d??ng s? t? tin c?a b?n than. H?y tr? l?i nh?ng cau h?i sau:
-    B?n nh?n th?c v? h?i ch?ng này th? nào? Có ?? xu?t ph??ng pháp nào giúp b?n than ??t ???c m?c tiêu ?? ??t ra?
-    B?n có th? t? t?o ??ng l?c cho b?n than hay t? nói nh?ng l?i tích c?c kh?ng?
-    B?n có th? xay d?ng s? t? tin b?ng cách thi?t l?p t? các m?c tiêu nh?, k? c? v?i nh?ng ?i?u ch?a hoàn thành trong quá kh?.

K? n?ng – Ni?m tin – Hành ??ng k?t n?i v?i nhau s? t?o ra ???c m?t h? th?ng mà t?t c? c?m xúc, tam ly, tr?ng thái th? ch?t cùng ?i ?úng h??ng ?? làm nh?ng th? t? duy ?? thi?t l?p. Lu?n tr? l?i nh?ng cau h?i cho b?n than b?ng s? tích c?c nh?t, sau ?ó hình thành th?ng ?i?p truy?n c?m h?ng cho mình r?ng: “T?i kh?ng ch?c mình có th? hoàn thành c?ng vi?c ?úng th?i h?n, nh?ng t?i ?? có ?? k? n?ng và ?i?u ki?n t?t nh?t ?? hoàn thành chúng. C?ng th?ng, lo l?ng và trì ho?n là ?i?u khó tránh kh?i khi b?t ??u th?c hi?n, nh?ng t?i ch?c ch?n s? gi?i t?a ???c m?i th?”.