湖北快3走势图

Công ty TNHH Bình Vi?t ??c - TB tuy?n d?ng trình d??c viên

Vi?c làm sinh viên Ngày t?o: 28/06/2017 2:31:27 SA

TH?NG BáO TUY?N D?NG

TRìNH D??C VIêN
 

C?ng ty TNHH Bình Vi?t ??c thành l?p n?m 2005, là ??i di?n cho các t?p ?oàn D??c ph?m l?n c?a chau ?u. Do nhu c?u phát tri?n kinh doanh, chúng t?i c?n tuy?n d?ng trình d??c viên nh? sau:

    M? t? c?ng vi?c:

 • Tri?n khai các ch??ng trình bán hàng t?i các ?i?m bán cho nhóm s?n ph?m Nha Khoa  ho?c Nhóm s?n ph?m Ch?m Sóc S?c Kh?e Ph? N?
  • Th?c hi?n m?c tiêu doanh s? c?a c?ng ty ?? ra.
 • Thi?t l?p, duy trì và phát tri?n các m?i quan h? t?t v?i khách hàng
 • Th??ng xuyên g?p g? và h? tr? khách hàng k?p th?i
 • N?m r? ??a bàn và ho?t ??ng c?a các s?n ph?m c?nh tranh
 • Tham gia ??y ?? các khóa ?ào t?o:  hu?n luy?n s?n ph?m và k? n?ng bán hàng…. c?a c?ng ty
 • Th?c hi?n ?úng các n?i quy, quy ch? c?a c?ng ty
 • Báo cáo c?ng vi?c cho qu?n ly tr?c ti?p

Yêu c?u c?ng vi?c:

 • Gi?i tính: N?
 • ?? tu?i: 21 - 27 tu?i
 • Nhanh nh?n, ch?m ch?, trung th?c
 • Giao ti?p t?t
 • Ngo?i hình thi?n c?m
 • S? d?ng thành th?o Microsoft Office, Internet,
 • T?t nghi?p trung c?p ho?c ??i h?c các nghành y d??c ho?c qu?n tr? kinh doanh ho?c liên quan
 • ?u tiên có kinh nghi?m trong t? v?n và ti?p th? s?n ph?m

Ch? ?? phúc l?i:

 • L??ng th?a thu?n
 • ???c th??ng riêng theo các ch??ng trình c?a c?ng ty
 • ???c ky h?p ??ng lau dài n?u làm vi?c t?t

Th?ng tin tuy?n d?ng file có d?u c?ng ty.

H? s? ?ng tuy?n g?i qua ??a ch? email: thuy.phamthi@bividvietnam.com ho?c n?p tr?c ti?p t?i C?ng ty TNHH Bình Vi?t ??c - 62/36 Tr??ng C?ng ??nh, P.14, Qu?n Tan Bình.

Liên h?: Ms. Th?y – ?T: 0988 020 992

H?n n?p h? s?:  30/06/2017