湖北快3走势图

??ng vì s? th?t b?i mà không dám b??c ?i, v??n lên t? "h? sâu" thành công s? càng r?c r?

Bài h?c làm ng??i Ngày t?o: 19/09/2019 8:15:41 CH

Ai trong cu?c s?ng c?ng mong ??t ???c vinh quang, c?ng mong g?t hái ???c thành c?ng, nh?ng con ???ng ?i kh?ng bao gi? là b?ng ph?ng. Th?t b?i là ?i?u kh?ng th? tránh kh?i, nh?ng may m?n, ?ó kh?ng ph?i k?t thúc.

Kh?ng ph?i mà t? nhiên có cau “Th?t b?i là m? thành c?ng”. Th?t b?i là c? h?i ?? chúng ta nhìn l?i, chiêm nghi?m và suy ng?m. Khi có th? v??t qua nh?ng ngày khó kh?n nh?t c?a cu?c ??i ?? làm l?i t? ??u, ??t ???c nh?ng k?t qu? ít ng??i có, thành c?ng c?a b?n càng ?n t??ng, ?áng n?. Vì th?, ??ng s? h?i th?t b?i. N?u "ch?ng may" g?p th?t b?i, h?y nh? 6 ?i?u sau ?? v??t khó v??n lên:

1. Th?t b?i ch? là do b?n ngh? th?

??u tiên b?n c?n hi?u r?ng, th?t b?i hay kh?ng – ?ó là do y th?c c?a b?n cho là th?. Gi?ng nh? nh?ng gì Henry Ford t?ng nói “Cho dù b?n ngh? là b?n có th? hay b?n kh?ng th? thì b?n ??u ?úng h?t”. ?i?u ?ó có ngh?a là, b?n ch?t c?a m?t s? v?t s? vi?c là do ch? quan chúng ta quy?t ??nh ch? kh?ng ph?i ai khác.

B?i th?, n?u có v?p ng?, ??ng v?i coi nó là m?t s? th?t b?i. Thay vào ?ó, h?y coi nó là m?t c? h?i ?? h?c t?p và phát tri?n. B?n có bi?t s? khác bi?t l?n gi?a nh?ng ng??i thành c?ng và nh?ng ng??i th?t b?i là gì kh?ng? ?ó là ng??i thành c?ng bi?t nhìn vào m?t tích c?c c?a s? vi?c ?? ti?p t?c c? g?ng.

H?y nh? r?ng, b?n ch? th?c s? th?t b?i khi quy?t ??nh t? b?. Ch? c?n thay ??i quan ni?m v? th?t b?i, b?n s? có nhi?u ??ng l?c h?n ?? b??c ti?p.

2. T?p trung vào nh?ng bài h?c

B??c ti?p theo sau m?t th?t b?i là tìm ra nh?ng bài h?c mà tr?i nghi?m ?ó mang l?i. Chuy?n này ch?c ch?n kh?ng d? dàng, nh?ng m?t khi b?n nhìn nh?n th?t b?i nh? m?t c? h?i hi?m có thì nó ch?c ch?n s? mang l?i nhi?u thay ??i. Th?t b?i kh?ng h? trái ng??c v?i thành c?ng, nó là m?t ph?n c?a thành c?ng.

Vì th?, h?y c? g?ng ??i x? v?i th?t b?i nh? m?t bài h?c. ?ay s? là tr?i nghi?m th?c t? v? cùng quy giá, giúp b?n tr? nên gi?i h?n, ??n g?n v?i m?c tiêu h?n.

3. ??ng quên ??c m? c?a b?n

K? c? khi b?n ?ang bu?n b? hay th?t v?ng v? b?n than thì c?ng ??ng quên nh?ng ??c m? c?a mình. Chúng ta th??ng b?t ??u cu?c hành trình m?t cách h?ng kh?i, v?i ??y nhi?t huy?t. Nh?ng r?i nh?ng tr? ng?i, khó kh?n, v?p ng?… x?y ??n, chúng ta d?n b? phan tam và m?t ?i ??ng l?c. ?ay chính là nguyên nhan hàng ??u khi?n chúng ta b? cu?c, th?t b?i.

H?y ch?c ch?n kh?ng bao gi? ?? ?i?u ?ó x?y ra v?i b?n than. Lu?n ghim ch?t m?c tiêu ?ó trong ??u và coi ?ó là kim ch? nam cho m?i quy?t ??nh c?a b?n.

4. Nh? l?i m?c ?ích ban ??u c?ng nh? ??ng l?c, ?am mê c?a b?n

M?c ?ích cu?i cùng c?a ??c m? c?a b?n là gì? M?i con ???ng chúng ta ?i ??u ch? có m?t ?ích ??n, và ?ó s? là ??ng l?c cho b?n ‘v??t khó’. Nói m?t cách ví von thì m?c ?ích chính là ng?n h?i ??ng soi sáng, d?n l?i cho b?n. Ni?m ?am mê, m?t khác, là nhiên li?u ?? ti?p b??c b?n hành ??ng m?i ngày.

Vì v?y, b?t c? khi nào b?n c?m th?y hoang mang m?t ph??ng h??ng, h?y nh? l?i m?c ?ích ban ??u c?a mình. M?c ?ích càng r? ràng thì ??ng l?c ti?n lên càng m?nh m?.

5. L?p l?i k? ho?ch

Khi ni?m tin ?? v?ng vàng tr? l?i, vi?c ti?p theo b?n c?n làm chính là ?i?u ch?nh l?i k? ho?ch hành ??ng. Lúc này b?n ?? bi?t vì sao mình th?t b?i, có th? vì ch?a làm ?? nhi?u, cách ti?p c?n ch?a ?úng hay ch? là thi?u may m?n… Dù ly do là gì thì chúng c?ng s? ???c ghi chú r? ràng trong b?n k? ho?ch m?i ?? tránh ra.

??ng bao gi? ?ánh giá th?p c?a vi?c l?p k? ho?ch. Gi?ng nh? nh?ng gì Larry Winget ?? t?ng nói: “Kh?ng ai l?p k? ho?ch ?? b? phá s?n, ?? tr? nên l??i bi?ng, béo phì hay ngu d?t. Nh?ng ?i?u này ch? x?y ra khi b?n ch?ng có k? ho?ch gì c?”. M?t k? ho?ch s? cho b?n bi?t mình c?n làm nh?ng gì ?? ??t ???c thành c?ng. Và vi?c ti?p theo ch? là x?n tay lên hành ??ng th?i.

6. Th?c hi?n hành ??ng

Có m?t s? th?t r?t hay, ?ó là kh?ng ai ch?t ?u?i vì r?i xu?ng n??c. Ng??i ta ch? ch?t ?u?i khi m?i v?y vùng d??i n??c. ?i?u này c?ng gi?ng nh? th?t b?i mà b?n ?ang g?p ph?i v?y. Ch?ng ai s? ? m?i cái th?t b?i ?ó, n?u h? mu?n ‘s?ng sót’ thì bu?c ph?i hành ??ng.

H?y nhìn Thomas Edison v?i h?n 10.000 l?n thí nghi?m th?t b?i tr??c khi cho ra bóng ?èn ?i?n ??u tiên trên th? gi?i. N?u ?ng là m?t ng??i n?n chí, chóng b? cu?c thì chúng ta s? kh?ng bao gi? bi?t ??n m?t nhà khoa h?c v? ??i nh? th?. Vì th?, ??ng quá au s?u vì th?t b?i. R?t nhi?u ?i?u còn ?ang ch? b?n ? phía tr??c kìa.